آموزش مدیران

تعداد بازدید:۱۶۴

 آموزش مدیران به آموزش هایی اطلاق می گردد که در راستای...

الف) ارتقا و تعالی معنوی و توسعه مهارت های فنی، انسانی و ادراکی مدیران و متناسب ساختن توانائی های آنها با پیشرفت دانش و فناوری در زمینه های برنامه ریزی ، سازمان دهی ، نظارت ، هدایت و ارزشیابی و نقش های مدیریتی

ب)آماده ساختن مدیران حرفه ای و کارمندان برای پذیرش مسئولیت های جدید طراحی و اجرا می گردد.

طی این آموزش ها بر اساس برنامه آموزش مدیران برای انتصاب ، ارتقا و تمدید مدت ماموریت حرفه ای الزامی است.

 

برنامه آموزش مدیران :

مجموعه دوره ها و اقدامات آموزشی هدفمند است که بر اساس اهداف و راهبردهای آموزش مدیران در دو بخش تربیت مدیران (آموزش های قبل از انتصاب ) و آموزش های حین انتصاب مدیران طراحی و اجرا می شود.

برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده :

این دوره ها پس از سنجش مخاطبان در کانون های ارزیابی ، بر اساس مدل شایستگی عمومی مدیران و مشخص شدن نیمرخ شایستگی آنها برگزار می شود. دوره های ویژه بر اساس کمبودهای دانشی، مهارتی و نگرشی افراد برای آمادگی پذیرش پست های مدیریتی و یا ارتقا به سطح بالاتر برگزار می شود.

 

آموزش مدیران در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل :

پس از طی مراحل آموزش زیر دوره های لازم برگزار می گردد:

 • سیاست گذاری
 • نیازسنجی
 • طراحی آموزشی
 • برنامه ریزی آموزشی
 • مدیریت اجرایی آموزش
 • ارزشیابی و پایش و بهبود فرایند آموزش

 

در سال 1398 تعداد 22 دوره آموزش( ویژه مدیران)  قبل از انتصاب و حین انتصاب با 2315  نفر ساعت آموزش برگزار گردید.

 

 • دورره های برگزار شده در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 1398 :
 • آسیب شناسی مسایل سازمانی
 • مدیریت بحران
 • ظرفیت سازی برای کوچک سازی
 • سازماندهی
 • مدیریت بحران
 • آشنایی با روش ها وفنون کار با مدیران مافوق
 • راهبردهای فرهنگی امام راحل و مقام معظم رهبری
 • اداره امور عمومی و آسیب شناسی وضعیت کلان کشور
 • مدیریت استرس بهداشت روانی کارکنان
 • آشنایی با روش ها و فنون کار با مدیران مافوق
 • فرایند و فنون تصمیم گیری-سازمانی
 • مدل های تعالی سازمانی در دولت و بخش عمومی
 • پویایی سازمانی و فردی-بهرهوری
 • جنگ نرم،تهدید نرم و شیوه های مقابله با آن
 • راهبردهای فرهنگی امام راحل و مقام معظم رهبری
 • اداره امور عمومی و آسیب شناسی وضعیت کلان کشور
 • خلاقیت و نوآوری فردی
 • سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران (الزامات و ضرورتها2)
 • مدیریت عملکرد
 • رهبری تحول در سازمان ها
 • مدیریت افکار عمومی
 • سازماندهی

 

 

آخرین ویرایش۲۲ خرداد ۱۳۹۹