فرمت قراردادهای مشترک واحد های تابعه دانشگاه

تعداد بازدید:۸۲۲
فرمت خام قرارداد اجاره بوفه 
فرمت قرارداد  خودرو - آژانس - 
فرمت قرارداد اجاره 
فرمت قرارداد اجاره محل برای دانشگاه - 
فرمت قرارداد اجرای عملیات ساختمانی -
فرمت قرارداد احداث و نگهداری فضای سبز محوطه دانشگاه  
فرمت قرارداد آژانس مینی بوس
فرمت قرارداد انجام امور ایاب و ذهاب کارکنان - دهگردشی 
فرمت قرارداد پشتیبانی نرم افزار )
فرمت قرارداد تعمیر و نگهداری آسانسور - 
فرمت قرارداد خرید نرم افزار-
فرمت قرارداد خرید-نصب - راه اندازی
فرمت قرارداد سرویس و نگهداری تجهیزات پزشکی -
فرمت قرارداد سرویس و نگهداری دستگاه مولد اکسیژن-
فرمت قرارداد واگذاری دارویی 
قرارداد  - بدون شرایط اختصاصی 
قرارداد  استفاده ازتخت ICU 
قرارداد  اقامه فریضه دینی نماز 
قرارداد ارائه خدمات تشخیصی و درمانی 
قرارداد امحا زباله - مطب ها
قرارداد آموزانه - حق التدریس - آموزش کوتاه مدت 
قرارداد انجام آزمایشات میکروبیولوژیکی دستگاههای بی خطر ساز پسماند و شیمیایی پساب خروجی 97
قرارداد پسماندهای عفونی
قرارداد تعمیر و نگهداری ژنراتور 
قرارداد جمع آوری ، حمل و امحاء پسماندهای دارویی و شیمیایی 
قرارداد حفاری چاه 
قرارداد سرویس و نگهداری (کالیبراسیون)
قرارداد سرویس و نگهداری تلفن سانترال
قرارداد فقط خرید
قرارداد مبارزه با ناقلین 
قرارداد همکاری در خصوص خدمات آزمایشگاهی97
قراردادتیزر تبلیغاتی 

 

آخرین ویرایش۱۴ آبان ۱۳۹۸