کارشناس استخدام

تعداد بازدید:۳۳۹۱

علی عبداله پور

مدرک تحصیلی: کارشناسی

شرح وظایف:

-بررسی و کنترل مدارک ومستندات ارائه شده داوطلبان استخدام و احراز صحت و سقم آنها

-بررسی و مطالعه شکوائیه هایی که از طریق داوطلبان، وزارت متبوعه ویا دستگاههای متناظر از قبیل شعب دیوان ویا سایر دستگاهها در ارتباط با استخدام به دانشگاه ارسال شده است

-تهیه واعلام پاسخهای مستند و مستد ل به دادخواستها و شکوائیه های داوطلبان در ارتباط با موضوع استخدام تحت نظارت و راهنمائی کارشناس مسئول استخدام

-انجام مکاتبات و پیگیری حضوری برای احراز صحت مدارک تحصیلی داوطلبان بر اساس شرایط احراز مندرج در آگهی منتشره

-بررسی ومطالعه درخواستها وتقاضاهای مردمی مربوط به جذب و استخدام ارائه شده از طرف افراد یا نهادها وتهیه پاسخهای قانونی بر اساس قوانین و مقررات مورد عمل

آخرین ویرایش۱۹ اسفند ۱۳۹۶