کارشناس اطلاعات و عملکرد وتامین نیروی انسانی

تعداد بازدید:۲۵۰۱

خانم فرخی نمین

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

شماره تماس مستقیم :۳۳۵۲۱۸۱۵

شرح وظایف:

-ثبت اطلاعات کارکنان در سامانه کارمند ایران و اخذ شماره شناسه به هماهنگی کارشناس مسئول کارگزینی

-بررسی وضعیت نیروی انسانی موجود در واحدهای تابعه وبرآورد نیاز نیروی انسانی بر اساس خروجی نیروها

-تهیه و تدوین آمار و اطلاعات نیروی انسانی واحدهای تابعه دانشگاه به منظور تامین و توزیع نیروی انسانی مورد نیاز

- تهیه وارائه برنامه ها عملیاتی و گزارش عملکردی حوزه مدیریت منابع انسانی با همکاری مسئولین ذیربط 

آخرین ویرایش۱۹ اسفند ۱۳۹۶