کارشناس ارزیابی عملکرد کارکنان

تعداد بازدید:۳۰۶۷

عباسعلی اسد زاده

مدرک تحصیلی : کارشناسی

شماره تماس مستقیم: ۳۱۵۵۲۲۲۵

شماره تماس داخلی ۲۲۲۵

شرح وظایف:

-مکاتبه با واحدهای تابعه در خصوص تکمیل فرم ارزیابی عملکرد کارکنان و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه.

-بررسی فرم های ارزیابی وتطبیق مستندات ارائه شده با امتیازات اخذ شده توسط کارمند.

-بررسی و پاسخگویی به مکاتبات اداری در خصوص ارزیابی عملکرد کارکنان.

-پاسخگویی به سئوالات و ابهامات کارکنان در خصوص ارزیابی عملکرد.

-توجیه ارزیابی کنندگان و تائید کنندگان وارزیابی شوندگان در خصوص نحوه تکمیل فرمهای ارزیابی عملکرد کارکنان.

- انجام سایر امور ارجاعی از طرف مسئولین مربوطه در خصوص ارزشیابی و گزینش کارکنان حسب مورد.

آخرین ویرایش۱۹ اسفند ۱۳۹۶