کارگزین انتقالات و انتصابات

تعداد بازدید:۲۴۱۴

محمد عبادی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

شماره تماس مستقیم: ۳۱۵۵۲۲۲۷

شماره تماس داخلی :۲۲۲۷

شرح وظایف:

-انجام امور مربوط به درخواستهای نقل وانتقالات کارکنان دانشگاه در چارچوب بخشنامه های ابلاغی وزارتی ودستورالعمل مورد عمل

-جمعبندی، بررسی و کنترل مدارک و مستندات متقاضیان به منظور طرح در کمیته نقل و انتقالات دانشگاه

–استعلام مواردی که مورد موافقت قرار گرفته از مدیریت گزینش، حراست وهیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری و کنترل وصدور احکام پرسنلی کارکنان مامور و یا انتقالی

-انجام امور مربوط به ماموریت آموزشی کارکنان بر اساس دستور المل اجرایی آیین نامه اداری استخدامی کارکنان و همچنین ماموریت آموزشی ایثار گران و پیگیری فرایند صدور احکام پرسنلی کارکنان استفاده کننده از ماموریت آموزشی و تمدید احکام آنها عند الزوم.

-انجام مکاتبات لازم با واحدهای تابعه و معاونتهای دانشگاه در ارتباط با تقاضاهای جابجایی در داخل شهرستان و صدور ابلاغ های تعیین محل خدمتی کارکنان در موارد مورد لزوم.

-صدور گواهی بلامانع بودن ادامه تحصیل کارکنان متقاضی تحصیل دانشگاه به استناد مقررات اداری و موافقت معاونتهای ذیربط.

آخرین ویرایش۱۹ اسفند ۱۳۹۶