کارگزین تبدیل وضعیت کارکنان

تعداد بازدید:۲۶۲۸

حسن میر عباسی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

شماره تماس مستقیم: ۳۱۵۵۲۲۲۴

شماره تماس داخلی :۲۲۲۴

شرح وظایف:

- پیگیری ، بررسی و کنترل مدارک ومستندات کارکنان پیمانی واحدهای تابعه به منظور تبدیل وضع واجدین شرایط به رسمی آزمایشی بر اساس آیین نامه اداری استخدامی کارکنان غیر هیئت علمی و دستور العمل اجرائی آن.

-بررسی و اقدامات لازم در ارتباط با تبدیل وضع کارکنان رسمی آزمایشی برای تبدیل وضع به وضعیت رسمی قطعی بر اساس مفاد دستور العمل اجرایی آیین نامه اداری استخدامی کارکنان غیر هیئت علمی.

- مطعاله قوانین ومقررات، آیین نامه اداری وبخشنامه ها ی ارسالی از وزارت متبوعه در خصوص تبدیل وضع کارکنان.

- اعلام پاسخ شکوائیه ها و دادخواستهای کارکنان در ارتباط با تبدیل وضع کارکنان به مراجع ذیصلاح و شعب دیوان عدالت اداری.

- انجام مکاتبات و هماهنگی لازم با واحدهای تابعه و وزارت متبوعه در ارتباط با تبدیل وضع کارکنان.

-انجام سایر امور ارجاعی از قبیل صدور گواهی، ارائه آمار و اطلاعات، و...حسب مورد.

آخرین ویرایش۱۹ اسفند ۱۳۹۶