کارگزین ترفیعات

تعداد بازدید:۲۰۵۲

فرشاد شریفی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

شماره تماس مستقیم: ۳۳۵۳۴۸۲۷-۰۴۵

شماره تماس داخلی: ۲۲۱۹

شرح وظایف:

-صدور احکام کارگزینی کارکنان ستاد شامل: افزایش ضریب سالانه -ارتقاءرتبه –طبقه-مرخصی-نقل و انتقال-اعمال مدارک-تغییر عناوین-ماموریت آموزشی و...برابر آیین نامه اداری و استخدامی و دستور العمل اجرایی طبق مقررات.

-دریافت و ارائه آمار و ا طلاعات پرسنلی از برنامه نرم افزار مورد استفاده و صدور گواهی های مورد نیاز کارکنان.

-بررسی و مطالعه قوانین، آئین نامه ها، مقررات، بخشنامه ها ودستورالعملهای اداری به منظور اجرای صحیح سیستم ترفیع کارکنان.

آخرین ویرایش۲۳ دی ۱۳۹۷