گروه تحول اداری ، سیستم ها و روش ها

تعداد بازدید:۵۵۱۷

این گروه به منظور رفع مشکلات اساسی نظام اداری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در حوزه های سازماندهی، مدیریت، منابع انسانی، فن آوری و فرآیندهای انجام کار و قوانین و مقررات ایجاد گردیده است.

 

 کارشناسان گروه تحول اداری

نام و نام خانوادگی

عنوان سمت

مدرک تحصیلی

 مستقیم

 داخلی

عارف عظیم زاده

کارشناس تحول اداری

کارشناسی بهداشت عمومی

33534841

2326

رقیه بازیار

کارشناس سیستم ها و روشها

کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

33534841

2326

آخرین ویرایش۱۶ شهریور ۱۳۹۹