مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

تعداد بازدید:۱۳۵۴۴

مهدی حسین نژاد

سرپرست مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

مدرک تحصیلی: ارشد مدیریت کارآفرینی سازمانی

شماره مستقیم: ۰۴۵-۳۳۵۳۴۸۳۵

داخلی: 2339

 

 

 

آخرین ویرایش۰۲ بهمن ۱۳۹۸