مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

تعداد بازدید:۱۴۸۱۵

دکتر صادقه حسین زاده

سرپرست مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

شماره مستقیم: ۰۴۵-۳۳۵۳۴۸۳۵

داخلی: 2339

 

 

 

آخرین ویرایش۲۲ خرداد ۱۳۹۹