معاون تشکیلات، آموزش و بودجه

تعداد بازدید:۳۰۳۹

نورالدین محبی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت دولتی

شماره تلفن: ۰۴۵۳۳۵۲۲۶۳

داخلی: ۲۲۳۸

 

شرح وظایف:

انجام مطالعات و اقدامات لازم درزمینه روشهای نوین سازماندهی منابع مالی درجهت نیل به هدفهای نهائی دانشگاه.

نظارت براجرای مقررات بودجه از طریق ارائه پیشنهاد های لازم ونظارت بر نحوه هزینه کرد.

مطالعه و بررسی طرحهای طبقه بندی مشاغل و رشته های شغلی و نظارت بر اجرای آن.

همکاری و هماهنگی با مدیریت امور نیروی انسانی در زمبنه استخدام، انتقال، احکام.

تهیه وتنظیم بودجه پیشنهادی دانشگاه براساس سیاستها وضوابط بودجه کل کشور.

مطالعات و انجام روشهای نوین سازماندهی واحدها و بهبود روشهای انجام کار.

برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزش کوتاه مدت کارکنان.

مطالعه وبررسی بهبود روشها وبازده منابع موجود در دانشگاه.

نظارت بر اجرای صحیح ضوابط انتخاب وانتصاب مدیران.

برگزاری جلسات کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل.

مطالعه وتحلیل روشهای کاهش هزینه های دانشگاه.

ابلاغ بودجه مصوب به هریک از واحد های تابعه.

تعیین نیازها و اولویتهای آموزشی کارکنان.

تهیه و تنظیم فرم مشخصات شغل و شاغل.

ارزشیابی برنامه های آموزش ضمن خدمت.

ارزیابی گروههای تخصصی و تحقیقی.

آخرین ویرایش۰۲ اسفند ۱۳۹۵