کارگزین مشمولان قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

تعداد بازدید:۴۵۶۹

خانم ارمغان

مدرک تحصیلی: کارشناسی

شماره تماس مستقیم: ۳۳۵۳۴۷۵۹-۰۴۵

شماره تماس داخلی: ۲۲۲۱

شرح وظایف:

-تهیه وصدور گواهی های معافیت از خدمات قانون پزشکان و پیراپزشکان حسب مورد برای فارغ التحصیلانی که به استناد قانون و مقررات مشمول انجام تعهدات نمی باشند.

-تهیه وارائه آمار و اطلاعات مربوط به نیروهای مشمول قانون خدمت پزشکان و پیرا پزشکان -پیام آوران بهداشت – دستیاران یکماهه و متعهدین متخصص.

-راهنمائی پزشکان عمومی مشمول طرح جهت ثبت نام در سایت مربوطه به نشانی: http:tarhreg.behdasht.gov.ir جهت جذب و بکارگیری در قالب طرح قانونی.

-معرفی نیروهای مشمول طرح ومتعهدین متخصص به واحد های تابعه بر حسب نیاز و با رعایت مقررات قانونی.

-اخذ گواهی انجام خدمات قانونی مشمولان از واحدهای تابعه و بررسی نحوه اعمال ضرایب و صدور گواهی پایاین تعهدات وثبت آن در سامانه رشد.

-اخذ معرفینامه دستیاران تخصصی یکماهه و معرفی آنها به واحدهای تابعه و صدور گواهی خدمات انجام یافته آنها.

-برآورد اعلام نیاز های دانشگاه به تعداد نیروی انسانی مشمول قانون با هماهنگی معاونتهای ذیربط و ارسال آن به وزارت متبوعه.

-راهنمائی متقاضیان پیام آوری بهداشت برای ثبت نام در سامانه رشد به نشانی: http://tarhreg.behdasht.gov.ir

-صدور معرفی نامه پیام آوران بهداشت معرفی شده و همچنین صدور گواهی انجام خدمات قانونی به مراجع قانونی

آخرین ویرایش۲۳ دی ۱۳۹۷