واحد نظام نوین مالی

تعداد بازدید:۵۵۸۱

مسئول نظام نوین مالی

بهروز نباوند

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد حسابداری

شماره تلفن: ۰۴۵-۳۳۵۳۴۶۷۴

داخلی: ۲۳۰۳

 

 

شرح وظایف:

  1. نظارت مستمر بر نحوه اجرا ی حسابداری تعهدی در واحدها و حصول اطمبنان نسبت به صحت انجام امور بر اساس حسابداری تعهدی
  2. بررسی تراز عملیاتی واحدها
  3. بررسی صورتهای مالی واحدها
  4. تهیه و تنظیم صورتهای مالی دانشگاه
  5. راهنمائی کارکنان در رابطه با مشکلات بوجود آمده درنظام نوین مالی
  6. تهیه گزارشات مدیریتی موردنیاز
  7. شرکت در جلسات کارگروههای مالی و انجام سایر وظایف محوله
آخرین ویرایش۰۴ دی ۱۳۹۷