کمیته انضباط کار دانشگاه

تعداد بازدید:۱۸۳۱

رئیس کمیته: مهدی قاسمی خادمی

نماینده سرپرستان و نائب رئیس: دکتر شهیار خسروانی

دبیر کمیته: سید رضی فاطمی

نماینده کارفرما: خلیل حکیمی اصل

نماینده کارگران: ابراهیم دولتی و ابراهیم زارع

نمونه فرمهای رسیدگی

شرح وظایف:

۱- اخذ مدارک و مستندات لازم در خصوص پرسنل قراردادی تبصره ۴ ماده ۲ معرفی شده به کمیته رسیدگی به تخلفات کارگران تبصره ۴ ماده ۲

۲- دعوت از اعضای کمیته و برگزاری جلسه رسیدگی اعمال جرایم برای متخلفین در صورت اثبات تخلف

۳- تصمیم گیری در خصوص تخلفات پرسنل معرفی شده به کمیته اعمال تذکر و رأی برای متخلفین

۴- ابلاغ طی نامه به پرسنل جهت دفاعیه کتبی

۵- اخذ دفاعیه و برگزاری در خصوص تخلفات پرسنل

۶- اعمال تذکر، توبیخ و یا اخراج برای متخلفین در صورت اثبات و عدم دفاعیه مستند

 

آخرین ویرایش۱۳ دی ۱۳۹۷