مناقصات و مزایدات دانشگاه

تعداد بازدید:۳۵۲۶۷
آگهی اداره مستقل اورژانس بیمارستان امام و شهدا پارس آباد مشاهده آگهی مشاهده اسناد NEW
آگهی تجدید بار دوم مناقصه یک مرحله ای آشپزخانه مشگین مشاهده آگهی مشاهده اسناد NEW
آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای آشپزخانه مشگین شهر مشاهده آگهی مشاهده اسناد NEW
 شرایط شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات بیمارستان امام رضا (ع) مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه یک مرحله ای خرید کامپیوتر ساختمان ترومای بیمارستان امام خمینی(ره) اردبیل مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه یک مرحله آشپزخانه گرمی مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی بک مرحله ای آشپزخانه مشکین شهر مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی شناسایی و جذب سرمایه گذار بیمارستان 1000 تختخوابی مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی خرید خدمات بوعلی مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی خرید خدمات کوثر مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث اسکلت فلزی سوله انبار دارو مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه یک مرحله ای آشپزخانه دانشجویی مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی نگهبانی مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی احداث پایگاه اورژانس بیله سوار مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی احداث بلوک آ دانشگاه پیراپزشکی مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی اداری مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی خرید یو پی اس بیمارستان امام اردبیل مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
اگهی مناقصه عمومی پروژه تکمیل پایگاه شهری شماره ۶ امیدی شهرستان پارس آباد مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی پروژه احداث خوابگاه ۴۰۰ نفره دانشگاه علوم پزشکی اردبیل مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی تکمیل بخش جنرال بیمارستان ولیعصر عج مشکین شهر مشاهده آ گهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی پروژه احداث سه واحد مسکن متخصصین مشکین شهر مشاهده آ گهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقص عمومی پروژه احداث نه واحد مسکن متخصصین گرمی مشاهده آ گهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی پروژه احداث سه واحد مسکن متخصصین پارس آباد مشاهده آ گهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی پروژه احداث شش واحد مسکن متخصصین بیله سوار مشاهده آ گهی مشاهده اسناد END
آگهی تنظیفات بیمارستانها مشاهده آ گهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه یک مرحله‌ای اداره مستقل اورژانس پارس آباد مشاهده آ گهی مشاهده اسناد END
آگهی تأسیسات بیمارستان شهداء پارس آباد مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
اگهی مناقصه آشپز خانه پارس آباد مشاهده آ گهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه یک مرحله‌ای پروژه محمد کندی پارس آباد مشاهده اگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه یک مرحله‌ای پروژه نیارق نمین مشاهده اگهی مشاهده اسناد END
آگهی خرید تجهیزات استیل بیمارستان شهدا پارس آباد مشاهده اگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه یک مرحله‌ای آشپزخانه مشکین شهر مشاهده اگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی پروژه احداث طبقه سوم دانشکده داروسازی مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای احداث سردرب و ساختمان نگهبانی مشاهده اگهی مشاهده اسناد END
آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای احداث پایگاه اورژانس بین جاده‌ای ثمرین مشاهده اگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه یک مرحله‌ای خرید خدمات بیمارستان امام رضا (ع) مشاهده اگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه پروژه احداث پایگاه بهداشت شماره ۷ مشکین شهر مشاهده اگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه پروژه احداث پایگاه اورژانس بین جاده‌ای فیروزآباد شهرستان کوثر مشاهده اگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه پروژه احداث پایگاه اورژانس بین جاده‌ای سرچم شهرستان کوثر مشاهده اگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه پروژه احداث پایگاه اورژانس بین جاده‌ای ثمرین شهرستان اردبیل مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
اصلاحیه آگهی مناقصه یک مرحله‌ای خدمات مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی تجدید مناقصه خرید دستگاه DLS مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه خرید خدمات بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان کوثر مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه یک مرحله‌ای خرید خدمات و تنظیفات مرکز آموزشی و درمانی بوعلی مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی تجدید بار دوم مناقصه یک مرحله‌ای تجدید کابینت آزمایشگاه دانشکده پزشکی اردبیل مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی خرید خدمات واحدهای تابعه دانشگاه مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه یک مرحله‌ای خدمات سلامت مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه یک مرحله‌ای مرکز جامع خدمات سلامت عنبران مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه یک مرحله‌ای اداری مشاهده آگهی

مشاهده اسناد

آناالیز

END
آگهی مناقصه یک مرحله‌ای پرستاری مشاهده آگهی

مشاهده اسناد

آنالیز

END
آگهی مناقصه خرید دستگاه DLS مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه یک مرحله‌ای تجدید سکوبندی آزمایشگاه دانشکده پزشکی اردبیل مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
اصلاحیه آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
پروژه ساختمان کتابخانه دانشگاه مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
پروژه احداث پایگاه اورژانس بین جاده‌ای زهرا کندی شهرستان گرمی مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
پروژه احداث پایگاه اورژانس بین جاده‌ای شعبان مشکین شهر مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
پروژه ایجاد بخش جنرال بیمارستان ولیعصر (عج) شهرستان مشکین شهر مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی تجدید مناقصه یک مرحله‌ای اداره مستقل اورژانس پارس آباد مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه یک مرحله‌ای آشپزخانه دانشجویی مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه اداره مستقل اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) پارس آباد مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه خرید خدمات تنظیفات بیمارستان‌های تابعه دانشگاه مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه پروژه اجرای آسفالت پارکینگ ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل مشاده آگهی مشاهده اسناد END
آخرین ویرایش۲۹ بهمن ۱۳۹۸