معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

تعداد بازدید:۲۹۵۱۳
معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر داود ادهم

عضو هیات علمی دانشگاه

سمت اجرایی : معاون توسعه مدیریت و منابع

شماره تلفن:۰۴۵-۳۳۵۲۲۰۹۱ 

فاکس: ۰۴۵۳۳۵۲۲۰۹۲

داخلی: ۲۱۲۰

 

 

آخرین ویرایش۱۴ مهر ۱۳۹۹