رئیس امور عمومی

رشید تورجی

رئیس امور عمومی مرکز بهداشت استان

شماره تماس مستقیم: 33522862

شماره داخلی: 2431

آخرین ویرایش۱۸ تیر ۱۳۹۸