میز خدمت الکترونیک مرکز بهداشت استان

تعداد بازدید:۶۲۲۱۴

کد خدمت

عنوان خدمت

مراحل گردش کار

راهنمای میز خدمت

شماره تماس

نظر سنجی سوالات متداول

۱۶۰۴۱۰۱۷۰۰۰

صدور کارت بهداشت - پیشخوان دولت

فلوچارت

لیست و مشخصات دفاتر پیشخوان دولت

کارشناسان سلامت محیط و کار

۳۳۵۲۱۹۰۰

نظرسنجی

۱۶۰۴۱۰۱۸۱۰۰

صدور گواهینامه آموزش بهداشت عمومی

فلوچارت

راهنما

کارشناسان سلامت محیط و کار

۳۳۵۲۱۹۰۰

نظرسنجی

۱۳۰۱۱۰۱۸۱۰۱

صدور مجوز شرکت‌های مبارزه با حشرات و سمپاشی

فلوچارت

راهنما

کارشناسان بیماری های واگیر

۳۳۵۲۱۷۰۰

نظرسنجی

۱۶۰۲۱۰۱۸۱۰۲

مجوز کار با اشعه در مراکز پرتوپزشکی

فلوچارت

نحوه در دریافت خدمت

کارشناسان سلامت محیط و کار

۳۳۵۲۱۹۰۰

نظرسنجی

۱۰۰۳۱۰۱۹۰۰۰

ثبت گواهی مرگ

فلوچارت

راهنما

کارشناس گسترش شبکه ها

۳۳۵۲۲۲۷۰

نظرسنجی

۱۶۰۲۱۰۲۰۰۰۰

خدمات پزشک خانواده

فلوچارت

نحوه ارایه خدمت

کارشناسان گسترش شبکه ها

۳۳۵۲۲۲۷۰

نظرسنجی

۱۶۰۴۱۰۲۱۰۰۰

تشکیل پرونده الکترونیک سلامت

فلوچارت

راهنما

کارشناسان گسترش شبکه ها

۳۳۵۲۲۲۷۰

نظرسنجی

- - - - - -

سامانه سیب (سامانه یکپارچه بهداشت)

ورود به سامانه

راهنمای سامانه سیب

مسئول فناوری اطلاعات

۳۱۵۲۲۳۸۱

نظرسنجی

- - - - - -

سامانه رتبه‌بندی رستوران

فلوچارت

راهنما

کارشناسان سلامت محیط و کار

۳۳۵۲۱۹۰۰

نظرسنجی

- - - - - -

فیش حقوقی

فلوچارت

راهنما

کارشناسان امور مالی

۳۳۵۲۲۲۱۴

نظرسنجی

- - - - - -

مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری

ورود به سایت

راهنما

پزشک مسئول مرکز مشاوره

۳۳۲۶۱۷۰۰

نظرسنجی

- - - - - -

سامانه یکپارچه پایش برنامه عملیاتی

فلوچارت

راهنما

کارشناس بر نامه

۳۳۵۲۱۴۱۲

نظرسنجی

- - - - - -

سامانه صندوق مراکز بهداشتی

ورود به سامانه

راهنما

کارشناس فناوری اطلاعات

۳۱۵۲۲۳۸۱

نظرسنجی

 

آخرین ویرایش۲۵ مرداد ۱۳۹۷