بخشنامه و دستورعمل‌ها (مدیریت بلایا)

 

دستورالعملهای برنامه های گروه مدیریت وکاهش خطر بلایا

 

ارزیابی

آمادگی

خانوار

ارزیابی خطر بلایا

در نظام شبکه

برنامه کاهش

آسیب پذیری

واحدهای بهداشتی

برنامه نظام

مراقبت بلایا

۱

بسته خدمت برنامه دارت

ارزیابی خطر بلایا در نظام شبکه بهداشتی درمانی

راهنمای کاهش آسیب غیرسازه ای

دستورالعمل برنامه مراقبت وقوع و پیامدهای بلایا

۲

 

شناخت مخاطرات تهدید کننده

کاهش آسیب پذیری سازه ای

دستورالعمل برنامه نظام مراقبت بلایا

۳

 

 

 

فرم ثبت داده های مراقبت وقوع و پیامدهای بلایا

 
آخرین ویرایش۰۱ خرداد ۱۳۹۷