معرفی مرکز مدیریت شبکه و ارتقای سلامت

تعداد بازدید:۳۶۳۷
نام و نام خانوادگی عنوان شغلی پست الکترونیکی شماره داخلی شماره مستقیم
شهرام سیف نژاد مدیر شبکه و ارتقای سلامت مرکز بهداشت استان اردبیل   ۲۳۸۵ ۳۳۵۲۲۱۷۰
محمد مشهدی رئیس گروه گسترش شبکه های بهداشتی و درمانی      
فاطمه دارسرایی کارشناس مسوول گسترش شبکه مرکز بهداشت استان      
اکرم صحرایی کارشناس جلب مشارکت های مردمی و امور رابطین بهداشتی مرکز بهداشت استان اردبیل      
فرشید فرضی پور کارشناس گسترش شبکه مرکز بهداشت استان      
موسی خادمی کارشناس گسترش شبکه مرکز بهداشت استان      
نگار مدرس کارشناس مسئول امور آزمایشگاه های استان      
دکتر افشین شاکر کارشناس گسترش شبکه مرکز بهداشت استان      
دکتر وحید سپهرام کارشناس گسترش شبکه مرکز بهداشت استان      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

شرح وظایف مرکز مدیریت شبکه و ارتقای سلامت مرکز بهداشت استان

 1. شناخت خصوصیا ت جغرافیایی و جمعیتی منطقه
 2. بررسی و مطالعه و برآورد محلهای استقرار واحدهای بهداشتی و درمانی
 3. پیشنهاد ایجاد و راه اندازی واحد های بهداشتی و درمانی با برنامه ریزی سالیانه و میان مدت
 4. بررسی و پیش بینی منابع مورد نیاز جهت راه اندازی واحد ها (برآورد نیروی انسانی، تجهیزات لازم)
 5. مطالعه و بازنگری طرحهای توسعه شبکه های سلامت با توجه به تغییرات جغرافیایی، جمعیتی و تقسیمات کشوری ایجاد شده در منطقه
 6. تعیین خط مشی و اولویت های منطقه در خصوص واحد های ارائه دهنده خدمات
 7. پیش بینی و پیشنهاد نیازهای پرسنلی، پایش عملیات اجرایی مربوط به گسترش شبکه، نظارت بر پذیرش بهورزان و توزیع نیروی انسانی
 8. هماهنگی درون بخشی و برون بخشی در زمینه نیاز جامعه به واحد های ارائه دهنده خدمات
 9. مشارکت و هماهنگی با سایر گروههای کارشناسی مرکز بهداشت استان
 10. نظارت بر تملک محل مطلوب جهت احداث واحد های بهداشتی و تعیین اولویت احداث و پیگیری محل مناسب برای واحد های استیجاری
 11. نظارت بر اجرای ضوابط طرح توسعه شبکه های سلامت و ادغام خدمات و هماهنگی واحد های مختلف
 12. برنامه ریزی برای توسعه و گسترش واحد های ارائه کننده خدمات بهداشتی و درمانی اولیه با توجه به امکانات و اولویتها
 13. طراحی و اجرای طرحهای تحقیقانی و مطالعاتی به منظور ارتقاء کیفیت و کمیت ارائه خدمات در واحد ها در زمینه های مربوط به نظام بهداشتی
 14. بررسی و تحلیل گزارش های واصله، تهیه بازتاب و اعلام نتایج به مقام مافوق
 15. جلب و مشارکت جامعه در توسعه و تعمیق برنامه های نظام سلامت در سطوح (مشارکت داوطلبان محلات، نیروی مقاومت و نیروهای نظامی و انتظامی، حوزه های علمیه، کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور، سازمانهای دولتی و غیردولتی، مشارکت خیرین و واقفین، مشارکت مدارس، شوراهای اسلامی شهر و روستا و ۰۰۰)
 16. نظارت بر ارائه خدمات تعریف شده
 17. جمع آوری و تهیه و تدوین گزارش به مقام مافوق و ارائه پسخوراند برای سطوح پایین تر
 18. مشارکت در آموزش دانشجویان گروه پزشکی و پیراپزشکی که به واحدهای بهداشتی اعزام می شوند.
 19. مشارکت و پیگیری پروژه های جدید مربوط به سیستم خدمات بهداشتی
 20. گزارش تنگناها و نارسایی های موجود و پبشنهاد راه حل مناسب
 21. شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله
 22. انجام سایر امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات
 23. انجام یا مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در رشته شغلی مربوطه که به تایید مراجع ذیربط رسیده با شد.

 

 

 

آخرین ویرایش۲۴ فروردین ۱۳۹۹