معرفی گروه مدیریت وکاهش خطر بلایا

خوشروزه حسین زاده سرپرست گروه مدیریت وکاهش خطر بلایا Drmo.ardabil@arums.ac.ir 2245 ۳۳۵۲۱۷۰۰


شرح وظایف گروه مدیریت وکاهش خطر بلایا

الف) فاز قبل از وقوع بلایا:

اجرای برنامه ارزیابی خطر و ایمنی واحدهای بهداشتی درمانی در برابر بلایا (SARA)

اجرای برنامه کاهش آسیب پذیری فیزیکی واحدهای بهداشتی درمانی در برابر بلایا (SNS)

ارزیابی و آموزش خانوارها دربرابر بلایا (DART)

تدوین و اجرای برنامه راهبردی پاسخ به بلایا (EOP)

ب ) فاز بعد از وقوع بلایا:

اجرای برنامه نظام مراقبت بلایا ( DSS )

اجرای عملیات پاسخ بهداشتی به بلایا بر اساس EOP تدوین شده در فاز "الف"

گروه هدف برنامه:

بر اساس این تعریف مفهومی، نظام سلامت دارای چهار گروه هدف یا بهره مند (Target or Beneficiary) می باشد:

۱) جمعیت عمومی

۲) کارکنان بهداشتی درمانی

۳) تسهیلات بهداشتی درمانی (سازه ای وغیرسازه ای)

۴) برنامه های بهداشتی درمانی

 

آخرین ویرایش۱۳ بهمن ۱۳۹۷