معرفی واحد سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد

نام و نام خانوادگی

عنوان شغلی

پست الکترونیکی

شماره داخلی

شماره مستقیم

احد عظیمی

رئیس گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد

Mental.health@rums.ac.ir

2249

33524391

علیرضا احدی کارشناس سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد Mental.health@rums.ac.ir 2249 33524391
 

شرح وظایف:

 1. هماهنگی و نظارت بر اجرای برنامه خدمات سلامت روانی، اجتماعی و پیشگیری از مصرف مواد در قالب برنامه تحول نظام سلامت و برنامه تحول نوین سلامت:

ارتقای برنامه جامع سلامت روانی، اجتماعی و پیشگیری از مصرف مواد، شناسایی و پیگیری و درمان افراد مبتلا به اختلالات روانپزشکی، پیشگیری از آسیب های روانی و اعتیاد، آموزش مهارتهای زندگی، آموزش مهارت های زندگی فرزندپروری، ارائه خدمات حمایتهای روانی اجتماعی در بلایا، پیشگیری از خشونت، پیشگیری از خودکشی، اختصاص ۱۰ درصد تختهای بیمارستانی به بیماران روانپزشکی، ارائه خدمات پس از ترخیص، ارائه خدمات کاهش آسیب مصرف مواد و اجرای دیگر برنامه های ابلاغی

 1. تدوین و اجرای برنامه عملیاتی سالیانه برنامه های سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد
 2. پیگیری و تشکیل کمیته های بهداشت روان استانی و شهرستانی، پیگیری مصوبات، استمرار جلسات
 3. برنامه ریزی و هماهنگی جهت ارتقاء سطح سواد سلامت روان عموم جامعه از طریق آموزشهای همگانی، تهیه و توزیع بسته های آموزشی و سایر روش های علمی
 4. برنامه ریزی و هماهنگی جهت ارتقاء دانش و مهارت پرسنل از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی
 5. ایجاد هماهنگی بین بخشی و درون بخشی در حوزه خدمات سلامت روانی، سلامت اجتماعی و پیشگیری از مصرف مواد از طریق جلب حمایت و مشارکت ذینفعان
 6. برنامه ریزی جهت شناسایی، آموزش و مراقبت گروههای در معرض خطر جامعه
 7. جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری، ارائه بازخورد، تدوین گزارش عملکرد
 8. برنامه ریزی در راستای انجام مداخلات در شاخص های پرخطر شناسایی شده
 9. برنامه ریزی و اجرای پایش و نظارت بر برنامه ها و ارائه گزارش به سطوح استانی و شهرستانی
 10. هماهنگی جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز و ارائه آموزشهای لازم به آنان
 11. هماهنگی جهت تأمین اعتبارات مورد نیاز برنامه ها و نظارت بر نحوه توزیع و هزینه کرد آنها
 12. برنامه ریزی و مشارکت در اجرای پژوهش های کاربردی
 13. جلب مشارکت نیروهای متخصص به ویژه روانپزشک مشاور علمی برنامه های سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد جهت ارتقاء کیفی برنامه ها
 14. انجام خدمات سلامت اجتماعی شامل: برنامه ریزی، اجرا، پایش و ارزشیابی برنامه های سلامت اجتماعی در سطح منطقه و ارائه گزارشات ادواری و سالانه
 15. جلب مشارکت سازمانهای مردم نهاد

 

آخرین ویرایش۲۵ مهر ۱۳۹۶