معرفی واحد بهداشت دهان و دندان

تعداد بازدید:۲۲۲۰

دکتر مسعود شعبانی

رئیس گروه آموزش بهداشت دهان ودندان ومدارس

پست الکترونیک: m.shabani@arums.ac.ir

شماره داخلی: ۲۳۹۴

شماره مستقیم: ۳۳۵۲۱۴۱۷

------------------------------------------------------------------------------------

شهنام حسینی

رابط امور دندانپزشکی

  شماره داخلی: ۲۳۹۴

شماره مستقیم: ۳۳۵۲۱۴۱۷

آخرین ویرایش۲۰ آبان ۱۳۹۶