معرفی سلامت جمعیت و خانواده

 

نام و نام خانوادگی

عنوان شغلی

پست الکترونیک

شماره داخلی

شماره مستقیم

دکتر قادر زکی پور

مدیر سلامت جمعیت و خانواده و مدارس

Salamat.khanavadeh@arums.ac.ir

2314

3352176

فرحناز باباپور

سمت: کارشناس باروری سالم و جمعیت

Farahnaz.babapoor@gmail.com

2316

31552316

سولماز رضایی

سمت: کارشناس سلامت میانسالان

s.rezaee@arums.ac.ir

2316

31552316

راحله عالی جهان

سمت: کارشناس سلامت مادران

Rahele_alijahan@yahoo.com

2315

31552315

 

سهیلاپیران

کارشناس برنامه کودکان (نوزادان، شیرمادر و مرگ کودکان)

-

۲۲۶۵

۳۱۵۵۲۲۶۵

رزیتا فن دوست

کارشناس برنامه کودکان (کودک سالم، مانا، تکامل کودکان)

fandostrozita@yahoo.com

2265

31552265

فاطمه یعقوبی کارشناس سلامت نوجونان و مدارس f.yaegoubi@arums.ac.ir 2396  
 
 

 

شرح وظایف:

 

کارشناس باروری سالم و جمعیت (فرحناز باباپور):

 1. مشارکت در طراحی و تدوین اهداف و خط مشی باروری سالم در قالب سیاستهای کلی وزارت متبوع
 2. بررسی طبقه بندی نیازها و تعیین اولویتهای محلی و منطقه ای در راستای تدوین برنامه عملیاتی بهداشت خانواده
 3. نظارت مستمر بر اجرای دستورالعملها و برنامه های باروری سالم در راستای ارتقاء کمی و کیفی خدمات و مقایسه آنها با ضوابط و شاخصهای منطقه ای و کشوری
 4. آموزش و بازآموزی رده های مختلف بهداشتی استان براساس پروتکلهای آموزشی منطقه ای و کشوری
 5. نظارت مستمر بر نحوه اجرای برنامه های آموزشی همگانی و نظارت بر نحوه انجام آن
 6. طراحی و تدوین مطالب و ابزار کمک آموزشی در خصوص برنامه های مربوطه (پوستر – جزوه – پمفلت و.....)
 7. آموزش آحاد جامعه در خصوص برنامه های باروری سالم از طریق رسانه های گروهی
 8. آموزش و بازآموزی مربیان مراکز آموزش بهورزی در زمینه برنامه ها و دستورالعملهای مربوطه و نظارت مستمر بر نحوه اجرای برنامه های آموزشی باروری سالم
 9. مشارکت در اجرای بررسیها و طرحهای تحقیقاتی منطقه ای و ملی ارائه شده از سوی دانشگاه و وزارت متبوع
 10. مشارکت در طراحی و اجرای طرحهای تحقیقاتی در خصوص وضعیت ارائه خدمات باروری سالم در سطح استان جهت دستیابی به راهکارهای مناسب و پیشنهاد آنها برای حل مشکلات
 11. مشارکت در آموزش نیروهای هدف با هماهنگی درون بخشی و برون بخشی با سایر ارگانهای ذیربط جهت پیشبرد اهداف برنامه های باروری سالم
 12. نظارت بر تامین داروهای پیشگیری, تجهیزات برنامه و....
 13. نظارت بر فعالیتهای ماماهای شاغل در واحدهای بهداشتی و ایجاد زمینه های آموزشی باروری سالم
 14. تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اطلاعات جمعاوری شده (شاخصهای برنامه) و ارائه نتایج به مسئولین مربوطه و ارائه پسخوراند به واحدهای ذیربط
 15. تهیه و تنظیم گزارش از نحوه فعالیتهای آموزشی و پیشرفت برنامه ها جهت ارائه به مسئولین مربوطه
 16. انجام سایر امور و وظایف محوله از سوی مسئولین مربوطه
 17. نظارت بر فعالیتهای مراکز مشاوره هنگام ازدواج
 18. شناسایی نیازهای آموزشی و برگزاری کارگاههاو دوره های آموزشی

 

 

کارشناس سلامت میانسالان (سولماز رضایی):

 

 1. تدوین برنامه اجرایی عملیاتی سلامت میانسالان بر اساس رسالت، اهداف، نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها
 2. استخراج فعالیتها از برنامه عملیاتی وزارتی بصورت ماهیانه، پیگیری آنها و تعیین درصد پیشرفت هر برنامه بصورت فصلی
 3. برنامه ریزی آموزشی جهت آموزش (پرسنل ارا ئه دهندگان خدمت) در خصوص خدمات نوین سلامت میانسالان
 4. برنامه ریزی آموزشی جهت آموزش (گروه هدف) در زمینه یائسگی و لزوم انجام پاپ اسمیر و ماموگرافی برای گروه هدف
 5. شرکت در جلسات هماهنگی درون واحدی و پیگیری مصوبات تا حصول نتیجه و بایگانی منظم صورتجلسات
 6. هماهنگی و برنامه ریزی جهت گرامیداشت هفته سلامت بانوان ایرانی و هفته سلامت مردان ایرانی و ارسال گزارش اقدامات انجام شده به وزارت بهداشت (اداره سلامت میانسالان)
 7. هماهنگی جهت چاپ و توزیع رسانه های آموزشی (تک برگی-پمفلت-جزوه آموزشی) ودرج مقالات علمی در مجلات
 8. هماهنگی و برگزاری جلسات بین بخشی و بایگانی سوابق آن (صورتجلسات هماهنگی، برنامه های آموزشی، تبلیغاتی و...)
 9. تعیین اعضای هسته آموزشی و صدور ابلاغ کتبی برای ایشان و هماهنگی جهت شرکت آنان در کارگاه ها و فعالیت های آموزشی
 10. بایگانی منظم دستورالعملها، جزوات و پمفلت ها و ارسال جزوات آموزشی مورد نیاز به واحدهای محیطی
 11. ارسال اخرین دستورالعمل ها و بخشنامه ها به پرسنل ارائه دهندگان خدمت، توجیه کارکنان در این خصوص و بایگانی

منظم دستورالعمل ها

 1. هماهنگی و پیگیری هزینه نمودن اعتبارات تخصیص یافته بر اساس شرح
 2. برنامه ریزی مدون و نظارت و پایش فعالیت ها در واحدهای محیطی طبق فرمهای پایش برنامه خدمات نوین سلامت، ارسال فیدبک نظارت و پیگیری تاحصول نتیجه
 3. پیگیری جمع آوری آمار و محاسبه شاخص های برنامه
 4. تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اطلاعات برنامه میانسالان و تهیه جداول و نمودارهای مقایسه ای شاخص های برنامه اعم از شاخص های فرایند خدمت و شاخص های مرتبط با پوشش خدمات به طور سالانه
 5. بررسی شاخصهای برنامه و تعیین اقدامات مداخله ای در راستای بهبود شاخص
 6. تهیه و تنظیم عملکرد آموزشی به صورت سه ماهه و ارسال به اداره سلامت میانسالان
 7. انجام فعالیت های علمی و پژوهشی مرتبط با برنامه های سلامت میانسالان
 8. همکاری در اجرای سایر امور محوله زیر نظر مسئول واحد سلامت خانواده و جمعیت

 

 

   

کارشناس برنامه مادران (راحله عالی جهان):

   

۱- مشارکت در تدوین برنامه عملیاتی برنامه مادران بر اساس تحلیل نیازها طبقه بندی اولویتها، تعیین استراتژیها و فعالیت های مورد نیاز برای بهبود شاخص ها

   

۲ – مشارکت در نظارت بر نحوه اجرای برنامه مادران در سطح استان و هماهنگ نمودن فعالیت شهرستانها

   

۳ – مشارکت در تهیه پروتکل های آموزشی برنامه های مربوطه بر اساس تجزیه و تحلیل اطلاعت بدست آمده

   

۴ - آموزش و باز آموزی رده های مختلف بهداشتی استان در خصوص برنامه های مربوطه

   

۵ _ نظارت بر نحوه انتقال دانش و آگاهیهای لازم به مادران و ارائه طرحهای اصلاحی

   

۶ – اجرای برنامه های آموزش همگانی در خصوص برنامه های مادران

   

۷ – طراحی و تهیه مفاد و ابزار کمک آموزشی از قبیل پوستر، فیلیپ چارت، پمفلت، تراکت، بیل بورد

   

۸ – مشارکت در اجرای طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی بدست آمده از تجزیه و تحلیل مشکلات برنامه ها در منطقه

   

۹ – مشارکت در نظارت و اجرای طرحهای پژوهشی ارائه شده از سوی وزارت متبوعه

   

۱۰ – مشارکت و هماهنگی در نحوه تامین و توزیع کارکنان واحدهای ارائه دهنده خدمات در سطح استان

   

۱۱_ بررسی و بر آورد نیاز واحدهای ارائه خدمات جهت تدارک و تجهیز مناسب آنها

   

۱۲ – مشارکت در نظارت بر فعالیت های ماماهای شاغل در واحد های تسهیلات زایمانی

   

۱۳ - جمع آوری اطلاعات و آمار و تجزیه تحلیل آنها و ارائه نتایج به اداره کل و واحدها

   

۱۴ – شرکت در جلسات و کمیته های فنی از قبیل کاهش مرگ ومیر مادران و نوزادن

   

۱۵- انجام مطالعات لازم جهت دستیابی به آخرین اطلاعات و مهارت های شغلی در زمینه های مربوطه و تلاش در گسترش آنها

   

۱۶ – مشارکت در آموزش گروه های هدف با هماهنگی درون بخشی و برون بخشی با سایر ارگان های ذیربط

   

۱۷ –انجام سایر امورات و وظایف محوله از سوی مسئولین مربوطه

 

 

کارشناس برنامه نوزادان (سهیلا پیران):

 

 1. مشارکت در طراحی وتدوین اهداف و خط مشی برنامه نوزادان
 2. بررسی طبقه بندی نیازها وتعیین اولویت درراستای تدوین برنامه عملیاتی
 3. پایش و نظارت مستمر براجرای دستورالعملها و برنامه نوزادان راستای ارتقای کمی وکیفی خدمات
 4. مشارکت در تهیه پروتکل های آموزشی برنامه نوزادان
 5. آموزش و بازآموزی رده های مختلف بهداشتی استان بر اساس پروتکل های آموزشی
 6. نظارت مستمر بر اجرای برنامه های آموزشی همگانی ونظارت بر نحوه انجام آن
 7. طراحی وتدوین مطالب و ابزار کمک آموزشی در خصوص برنامه های مربوط
 8. مشارکت درطراحی و اجرای طرحهای تحقیقاتی در خصوص وضعیت ارائه خدمات برنامه نوزادان سطح استان جهت دست یابی به راه کارهای مناسب وپیشنهاد آنها برای حل مشکلات
 9. مشارکت با گروه پزشکی اجتماعی و نیز دانشکده بهداشت وپیراپزشکی در امر آموزش دانشجویان
 10. مشارکت درآموزش گروههای هدف با هماهنگی درون بخشی و برون بخشی با سایر ارگانهای زیربط جهت پیشبرد اهداف برنامه نوزادان
 11. تجربه وتحلیل و ارزشیابی اطلاعات جمع آوری شده وارائه نتایج به مسئولین مربوطه وارائه پسخوراند به واحد های زیربط
 12. تهیه وتنظیم گزارش از فعالیتهای آموزشی و پیشرفت برنامه ها جهت ارائه به مسئولین مربوطه
 13. انجام سایر امور ووظایف محوله از سوی مسئولین مربوطه

 

 

کارشناس برنامه نظام مراقبت مرگ کودکان (سهیلا پیران):

 1. مشارکت در طراحی وتدوین اهداف و خط مشی نظام مراقبت مرگ کودکان ۱ تا ۵۹ ماهه
 2. بررسی طبقه بندی نیازها وتعیین اولویت درراستای تدوین برنامه عملیاتی
 3. ورود برنامه عملیاتی تدوین شده در نرم افزار و سایت مربوطه
 4. عضویت در کمیته مرگ کودکان ۵۹-۱ ماهه و کمیته مرگ و میر نوزادان
 5. تشکیل کمیته های استانی نظام مراقبت مرگ کودکان کودکان ۵۹-۱ ماهه
 6. ورود صورتجلسات مربوط به کمیته استانی نظام مراقبت مرگ کودکان ۵۹-۱ ماهه در نرم افزار مربوطه
 7. تنظیم جدول تفضیلی مصوبات کمیته های مرگ ومیر و پیگیری مصوبات آن
 8. پایش و نظارت مستمر براجرای دستورالعمل ها در راستای ارتقای کمی وکیفی خدمات
 9. بازدید از شهرستان های مجری نظام مراقبت مرگ کودکان ۱تا ۵۹ ماهه و تکمیل چک لیست پایش
 10. ورود اطلاعات مربوط به ارزیابی نظام مراقبت مرگ کودکان در نرم افزار مربوطه
 11. برنامه ریزی و تنظیم کارگاه های آموزشی برنامه نظام مراقبت مرگ کودکان
 12. آموزش وبازآموزی رده های مختلف بهداشتی استان بر اساس پروتکل های آموزشی
 13. نظارت مستمر بر اجرای برنامه های آموزشی همگانی و نحوه انجام آن
 14. نظارت بر عملکرد پرسنل واحدهای محیطی در زمینه اجرای برنامه نظام مراقبت مرگ کودکان
 15. طراحی وتدوین مطالب وابزار کمک آموزشی (پوستر بروشور، کتابچه، بوکلت، فولدر و...) در خصوص برنامه مرگ ومیر کودکان
 16. آموزش جامعه در خصوص برنامه نظام مراقبت مرگ کودکان و نوزادان از طریق رسانه های گروهی
 17. مشارکت درطراحی و اجرای طرحهای تحقیقاتی در خصوص وضعیت مرگ ومیر کودکان در سطح استان جهت دست یابی به راه کارهای مناسب وپیشنهاد آنها برای حل مشکلات
 18. مشارکت درآموزش گرو ه های هدف با هماهنگی درون بخشی و برون بخشی با سایر ارگانهای زیربط جهت پیشبرد اهداف برنامه نظام مراقبت مرگ کودکان
 19. تجریه وتحلیل و ارزشیابی اطلاعات جمع آوری شده وارائه نتایج به مسئولین مربوطه وارائه پسخوراند به واحد های زیربط
 20. برآورد شاخص های مرگ ومیر کودکان و تجزیه و تحلیل شاخص ها وارائه نتایج به مسئولین مربوطه
 21. انجام سایر امور ووظایف محوله از سوی مسئولین مربوطه

 

کارشناس برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر (سهیلا پیران):

 

 1. مشارکت در طراحی و تدوین خط مشی و سیاستهای کلی برنامه های بهداشت خانواده
 2. بررسی وطبقه بندی نیازها و تعیین اولویتها و تدوین برنامه عملیاتی و برنامه ریزی های اجرایی ترویج تغذیه با شیر مادر و امور مامایی
 3. نظارت بر عملکرد پرسنل واحدهای محیطی در زمینه اجرای برنامه شیرمادر
 4. تهیه وتنظیم برنامه عملیاتی سالیانه و ورود اطلاعات مربوطه درسایت کامپیوتر بهداشت خانواده
 5. مشارکت درآموزش رده های مختلف درخصوص برنامه های ترویج تغذیه با شیر مادروامور مامایی معاونت بهداشتی دانشگاه
 6. نظارت بر آموزش پرسنل محیطی ستادی رابطین در زمینه برنامه ترویج تغذیه با شیرمادر
 7. تهیه وتنظیم مطالب آموز شی پوستر بروشور و پمفلت آموزشی در زمینه شیر مادر
 8. بازدید از مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی، پایگاه‌ها و خانه‌های بهداشت تحت پوشش در زمینه برنامه های ترویج تغذیه با شیر مادر
 9. عضویت در کمیته ترویج تغذیه با شیرمادر
 10. تشکیل کمیته های استانی ترویج تغذیه با شیرمادر
 11. بازدید وارزیابی مجدد سالیانه بیمارستان‌های دارای لوح دوستدارکودک و بدون لوح د وستدارکودک در سطح استان
 12. نظارت بر فعالیت مراکز مشاوره شیردهی
 13. نظارت بر نحوه توزیع شیرمصنوعی مطابق دستورالعمل و ضوابط
 14. تهیه و تنظیم گزارش عملکرد سالیانه برنامه شیر مادر و شیر مصنوعی
 15. ورود اطلاعات مربوط به برآورد شیرمصنوعی سالیانه درسایت پورتال
 16. مشارکت درآموزش گروههای هدف با هماهنگی درون بخشی وبرون بخشی با سایر ارگانهاجهت پیشبرد اهداف برنامه های بهداشت خانواده براساس نیازهای منطقه ای
 17. انجام سایر امور ووظایف محوله ازسوی مسئول مربوطه

کارشناس برنامه کودک سالم، مانا، تکامل (رزیتا فن دوست):

 

 1. بررسی، برنامه ریزی و تعیین اهداف و خط مشی های اجرایی در زمینه برنامه های کودکان و ارائه طریق مناسب با شرایط منطقه ای در قالب سیاست وزارت متبوع
 2. تهیه و تدوین برنامه های عملیاتی کودکان
 3. پایش ونظارت براجرای برنامه مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های اطفال (مانا)، کودک سالم وتکامل در سطح ستاد شهرستانها و سطوح محیطی
 4. ارائه پیشنهاد وپسخوراند به منظور رفع مشکلات شناسایی شده در پایشها
 5. تنظیم و اجرای برنامه های مداخله ای کودکان
 6. همکاری و نظارت بر جمع آوری، طبقه بندی، تجزیه وتحلیل اطلاعات و آمارهای موجود در برنامه کودکان
 7. ورود اطلاعات مربوط به کودک سالم، مانا و تکامل در نرم افزار مربوطه
 8. برگزاری کارگاههای آموزشی وبازآموزی در برنامه مانا، کودک سالم وتکامل و نظارت بر نحوه برگزاری کارگاه های آموزشی در سطح شهرستانها
 9. تهیه و تنظیم گزارش از نحوه عملکرد و پیشرفت برنامه های کودکان و ارائه آن به مسئولین زیربط
 10. همکاری در تأمین و توزیع اقلام داروهای برنامه کودکان (مکمل های کودکان، داروهای مانا) در خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی و نظارت بر نحوه اجرای خدمات
 11. تعیین و اعلام به موقع تجهیزات مورد نیاز در سطوح اجرایی برنامه های کودکان
 12. پیشنهاد و اجرای طرح های تحقیقاتی کاربردی به منظور شناخت مشکلات و بررسی وضع موجود در رابطه با گروههای هدف برنامه کودکان
 13. تهیه دستورالعمل های اجرایی مرتبط با برنامه های کودکان
 14. همکاری و نظارت بر تهیه چک لیستها و استاندارد سازی فرایند ها
 15. ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات به دفتر سلامت خانواده و جمعیت به منظور بهبود وضعیت کودکان
 16. تهیه و توزیع مطالب و تراکت های آموزشی در رابطه با برنامه
 17. انجام مداخلات در برنامه ها برای بهبودشاخص ها
 18. برنامه ریزی و پیگیری جهت هزینه کرد مطلوب اعتبارات برنامه کودکان

 

کارشناس برنامه سالمندان (خوشروزه حسین زاده):

 

 1. تدوین برنامه اجرایی عملیاتی سلامت سالمندان بر اساس رسالت، اهداف، نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها
 2. بهبود شیوه زندگی سالم در دوران سالمندی درنتیجه کاهش باربیماریها
 3. مراقبت بهداشتی از سالمندان از طریق شناسایی و دعوت آنان به مراکز بهداشتی و تشکیل پرونده
 4. - آموزش پرسنل در زمینه شناخت مشکلات و عوارض دوران سالمندی
 5. - آموزش سالمندان در زمینه تغذیه صحیح در دوران سالمندی، اهمیت ورزش، بیماریهای شایع در دوران سالمندی، رعایت بهداشت فردی
 6. - آموزش داوطلبین سلامت، مربیان نهضت سواد آموزی.
 7. - هماهنگی با سایر ادارات مرتبط (شهرداری، کمیته امداد، کانونهای بازنشستگان و ….)
 8. - برگزاری همایشها و مراسم بزرگداشت سالمندان
 9. تهیه پمفلتهای آموزشی جهت سالمندان
 10. آموزشی طب و مراقبتهای دوره سالمندی در دوره های آموزشی دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی
 11. آموزش کارکنان شامل برگزاری دوره های آموزشی جهت هسته آموزشی شهرستانها
 12. تولید رسانه های آموزشی جهت آموزش کارکنان و گروه های هدف برنامه
 13. توزیع مواد کمک آموزشی دریافتی از اداره سلامت سالمندان در سطح شهرستان ها
 14. برنامه ریزی وانجام نظارت های دوره ای به منظور پایش نحوه اجرای برنامه ودستور العمل های موجود، بررسی اطلاعات جمع آوری شده و استخراج نتایج، تهیه گزارشات تحلیلی جهت ارائه به مقامات مافوق استانی و اقدام جهت رفع نقایص ومشکلات موجود
 15. تنظیم عملکرد هزینه های آموزشی و خدمات ارائه شده
 16. هماهنگی با گروه ها و واحدها در معاونت بهداشتی به منظور جلب همکاری و مشارکت آنان در اجرای برنامه های سلامت سالمندان
 17. برگزاری کمیته کارگروه سلامت آموزشی، پژوهشی سالمندان استان
 18. انجام سایر برنامه های ابلاغی از اداره سلامت سالمندان دفتر سلامت خانواده وزارت متبوع ومعاونت بهداشتی دانشگاه

 

 

 

مدیر سلامت خانواده، جمعیت و مدارس
۱ - تعیین خط مشی و سیاستهای کلی برنامه های سلامت خانواده
۲ – بررسی و طبقه بندی نیازها و اولویت های منطقه ای و نظارت بر تدوین برنامه عملیاتی سلامت خانواده براساس مطالعات و بررسیهای بعمل آمده
۳ - شناخت و دسته بندی مسایل بهداشتی منطقه و تنگناهای فنی و اجرایی برنامه ها.

۴- ارزشیابی منظم خدمات و پوشش برنامه‌های بهداشتی سلامت خانواده.

۵- تهیه پروتکلهای آموزشی برنامه های سلامت خانواده براساس نیازهای منطقه ای استخراج شده از تحقیقات و بررسی های بعمل آمده
۶ – آموزش و بازآموزی رده های مختلف نیروی انسانی بهداشت استان براساس پروتکل های آموزشی منطقه ای و کشوری
۷ – نظارت برنحوه اجرای برنامه های آموزشی مربوطه برای ارائه دهندگان خدمات بهداشتی
۸– نظارت طراحی, تهیه و تدوین مطالب و ابزار کمک آموزشی مانند پوستر, جزوه, پمفلت, چارت, پیل بورد, تراکت, و....
۹ – نظارت بر تهیه متون آموزشی گروه های مختلف بهداشتی
۱۰ – طراحی و اجرای طرحهای تحقیقاتی در خصوص وضعیت سلامت مادران در سطح استان جهت دستیابی به نتایج و راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات و تدوین و اجرای برنامه مداخله و اصلاح
۱۱ – اجرای طرحهای تحقیقاتی منطقه ای و ملی ارائه شده از سوی دانشگاه و وزارت متبوع در زمینه سلامت مادران
۱۲ – مشارکت با گروه پزشکی اجتماعی و دانشکده بهداشت و پیراپزشکی در امر آموزش دانشجویان
۱۳ – نظارت آموزش گروههای هدف با همکاری و مشارکت سایر ارگانهای ذیربط (آموزش و
پرورش, سواد آموزی, کشاورزی, نیروهای مسلح و...)
۱۴ – نظارت برنحوه تأمین و توزیع نیروی انسانی سطح استان
۱۵ – نظارت برتأمین و تجهیز مواد و وسایل مورد نیاز برنامه سلامت خانواده سطح استان
۱۶ – نظارت بر فعالیتهای گروه های سلامت مادران، سلامت کودکان، سلامت سالمندان و میانسالان و....

۱۷ - نظارت برجمع آوری اطلاعات و آمار, تهیه گزارش عملکرد و ارسال آنها به دفتر سلامت خانواده
۱۸ – نظارت بر تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده و ارائه پس خوراند لازم به واحدهای تابعه
۱۹ – ارزیابی و ارائه پیشنهاد و ایجاد و راه اندازی واحدهای جدید ارائه دهنده خدمات تغذیه و بهداشت خانواده در سطح استان
۲۰ – هماهنگی های درون بخشی جهت رفع نیازهای آموزشی و اجرایی برنامه های سلامت خانواده
۲۱ – تهیه و پیشنهاد اجرای طرحهای پایلوت و تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه نتایج جهت تقسیم آن به کل استان

۲۲- هماهنگی برون بخشی با سایر بخشهای توسعه، نهادهای رسمی و اجتماعی

۲۳- شرکت در کمیته های مربوط به برنامه های سلامت خانواده
۲۴ – انجام سایر امور مربوط به بخش بهداشت

 

آخرین ویرایش۱۳ بهمن ۱۳۹۷