معاون اجرایی مرکز بهداشت استان

 

دکتر محمد صادق سلطان محمد زاده

سرپرست معاونت اجرایی مرکز بهداشت استان

شماره داخلی: ۲۳۹۳

شماره مستقیم: ۳۳۵۲۱۴۱۶

 

 

آخرین ویرایش۱۸ تیر ۱۳۹۸