معاون فنی

دکتر قادر زکی پور

معاون فنی

Gh.zakipour@arums.ac.ir

شماره مستقیم: ۳۳۵۲۲۱۷۳

داخلی: ۲۳۹۲

آخرین ویرایش۳۰ بهمن ۱۳۹۵