میز خدمت الکترونیک

تعداد بازدید:۷۲۴۷

 

عنوان خدمت

کد خدمت

راهنما-گردش کار

شماره تماس مسئول مربوطه

نظر سنجی سوالات متداول

صدور پروانه‌ها و مجوزهای‌بهداشتی ساخت و ورود فرآورده‌های شیرخشک و غذای ویژه

۱۶۰۶۱۶۵۴۱۰۰

مشاهده

۰۲۱۲۲۱۳۷۳۲۸

نظر سنجی

صدور پروانه‌ها و مجوزهای‌بهداشتی ساخت و ورود فرآورده‌های دارو، مخدر و داروهای طبیعی

۱۶۰۱۱۶۵۴۱۰۱

مشاهده

۰۲۱۲۲۱۳۷۳۲۸

نظر سنجی

صدور پروانه‌ها و مجوزهای‌بهداشتی ساخت و ورود فرآورده‌های مکمل تغذیه‌ای

۱۶۰۶۱۶۵۴۱۰۲

مشاهده

۰۲۱۲۲۱۳۷۳۲۸

نظر سنجی

صدور پروانه‌ها و مجوزهای بهداشتی ساخت و روود فرآورده‌های ملزومات دارویی

۱۶۰۱۱۶۵۴۱۰۳

مشاهده

۰۲۱۲۲۱۳۷۳۲۸

نظر سنجی

ثبت الکترونیک فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی وارداتی

۱۶۰۱۱۶۵۵۱۰۰

مشاهده

۰۲۱۲۲۱۳۷۳۲۸

نظر سنجی

ثبت الکترونیک فرآورده‌های تجهیزات پزشکی

۱۶۰۱۱۶۵۵۱۰۱

مشاهده

۰۲۱۲۲۱۳۷۳۲۸

نظر سنجی

ثبت الکترونیک فرآورده‌های دارو، مواد مخدر و داروهای طبیعی

۱۶۰۱۱۶۵۵۱۰۲

مشاهده

۰۲۱۲۲۱۳۷۳۲۸

نظر سنجی

ثبت الکترونیک فرآورده‌های شیرخشک و غذای ویژه

۱۶۰۱۱۶۵۵۱۰۳

مشاهده

۰۲۱۲۲۱۳۷۳۲۸

نظر سنجی

ثبت الکترونیک فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی وارداتی

۱۶۰۱۱۶۵۵۱۰۴

مشاهده

۰۲۱۲۲۱۳۷۳۲۸

نظر سنجی

ثبت الکترونیک فرآورده‌های مکمل تغذیه‌ای

۱۶۰۱۱۶۵۵۱۰۵

مشاهده

۰۲۱۲۲۱۳۷۳۲۸

نظر سنجی

ثبت الکترونیک فرآورده‌های ملزومات دارویی

۱۶۰۱۱۶۵۵۱۰۶

مشاهده

۰۲۱۲۲۱۳۷۳۲۸

نظر سنجی

ردیابی و رهگیری و ایجاد کاتالوگ الکترونیک فرآورده‌های دارویی

۱۶۰۱۱۶۵۶۱۰۰

مشاهده

۰۲۱۶۱۸۵

نظر سنجی

ردیابی و رهگیری و ایجاد کاتالوگ الکترونیک فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی وارداتی

۱۶۰۱۱۶۵۶۱۰۱

مشاهده

۰۲۱۶۱۸۵

نظر سنجی

ردیابی و رهگیری و ایجاد کاتالوگ الکترونیک فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی وارداتی

۱۶۰۱۱۶۵۶۱۰۲

مشاهده

۰۲۱۶۱۸۵

نظر سنجی

ردیابی و رهگیری و ایجاد کاتالوگ الکترونیک فرآورده‌های مکمل تغذیه‌ای وارداتی

۱۶۰۱۱۶۵۶۱۰۳

مشاهده

۰۲۱۶۱۸۵

نظر سنجی

انجام نظارت، آزمایش و کنترل کیفی مواد، فرآورده‌ها و اقلام مواد و محصولات و فرآورده‌های شیرخشک و غذای ویژه

۱۶۰۶۱۶۵۷۱۰۰

خدمت حاضر توسط سازمان غذا و دارو انجام می شود در حال حاضر فرآیند انجام کار در وب سایت سازمان بارگذاری نشده است.

 

نظر سنجی

صدور مجوز ورود فرآورده‌های دارو، مخدر و داروهای طبیعی

۱۶۰۶۱۶۵۷۱۰۱

خدمت حاضر توسط سازمان غذا و دارو انجام می شود در حال حاضر فرآیند انجام کار در وب سایت سازمان بارگذاری نشده است.

 

نظر سنجی

انجام نظارت، آزمایش و کنترل کیفی مواد، فرآورده‌ها و اقلام مواد و محصولات و فرآورده‌های مکمل تغذیه‌ای

۱۶۰۶۱۶۵۷۱۰۲

خدمت حاضر توسط سازمان غذا و دارو انجام می شود در حال حاضر فرآیند انجام کار در وب سایت سازمان بارگذاری نشده است.

 

نظر سنجی

انجام نظارت، آزمایش و کنترل کیفی مواد، فرآورده‌ها و اقلام مواد و محصولات و فرآورده‌های ملزومات دارویی

۱۶۰۶۱۶۵۷۱۰۳

خدمت حاضر توسط سازمان غذا و دارو انجام می شود در حال حاضر فرآیند انجام کار در وب سایت سازمان بارگذاری نشده است.

 

نظر سنجی

انجام نظارت، آزمایش و کنترل کیفی مواد، فرآورده‌ها و اقلام مواد و محصولات و فرآورده‌های دارویی، مخدر و داروهای طبیعی

۱۶۰۶۱۶۵۷۱۰۴

خدمت حاضر توسط سازمان غذا و دارو انجام می شود در حال حاضر فرآیند انجام کار در وب سایت سازمان بارگذاری نشده است.

 

نظر سنجی

انجام نظارت، آزمایش و کنترل کیفی مواد، فرآورده‌ها و اقلام مواد اولیه دارویی

۱۶۰۶۱۶۵۷۱۰۵

خدمت حاضر توسط سازمان غذا و دارو انجام می شود در حال حاضر فرآیند انجام کار در وب سایت سازمان بارگذاری نشده است.

 

نظر سنجی

نظارت، پایش و ارزیابی آزمایشگاه‌های کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی

۱۶۰۴۱۶۵۸۱۰۰

مشاهده

۰۴۵۳۳۵۱۹۱۰۰

نظر سنجی

بررسی و تأیید صلاحیت آزمایشگاه‌های همکار و مجاز

۱۶۰۴۱۶۵۸۱۰۱

مشاهده

۰۴۵۳۳۵۱۹۱۰۰

نظر سنجی

بررسی داروهای یارانه‌ای و تدوین لیست مربوطه

۱۶۰۶۱۶۵۹۱۰۰

خدمت حاضر توسط سازمان غذا و دارو انجام می شود در حال حاضر فرآیند انجام کار در وب سایت سازمان بارگذاری نشده است.

 

نظر سنجی

انعقاد تفاهم نامه‌های دارویی برای بیماران خاص، مزمن و صعب العلاج

۱۶۰۶۱۶۵۹۱۰۱

مشاهده

 

نظر سنجی

تهیه و تأمین دارو ها و و اکسن ها و شیر خشک های متابولیک برای بیماران

۱۶۰۶۱۶۵۹۱۰۲

مشاهده

 

نظر سنجی

ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها

۱۶۰۵۱۶۶۰۱۰۰

مشاهده

 

نظر سنجی

خدمت اطلاع رسانی داروها و سموم از طریق سامانه ۱۴۹۰

۱۶۰۶۱۶۶۰۱۰۱

مشاهده

۱۴۹۰

نظر سنجی

ارتقا، آگاهی و آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت

۱۸۰۵۱۶۶۰۱۰۲

خدمت حاضر توسط سازمان غذا و دارو انجام می شود در حال حاضر فرآیند انجام کار در وب سایت سازمان بارگذاری نشده است.

 

نظر سنجی

انجام تحقیق و پژوهش در زمینه غذا، دارو، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی و تجهیزات و ملزومات پزشکی

۱۶۰۵۱۶۶۱۰۰۰

خدمت حاضر توسط سازمان غذا و دارو انجام می شود در حال حاضر فرآیند انجام کار در وب سایت سازمان بارگذاری نشده است.

 

نظر سنجی

نظارت، پایش و ارزیابی عملکرد معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

۱۶۰۶۱۶۶۲۰۰۰

مشاهده

 

نظر سنجی

سامانه مدیریت امور داروخانه‌ها

 

مشاهده

 

نظر سنجی

سامانه اطلاعات درمان سو مصرف مواد ایران

 

مشاهده

 

نظر سنجی

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸