مسئول تحقیق و توسعه

دکتر جلال کرامت

رشته تحصیلی: دکتری داروسازی

بخش های زیر مجموعه واحد تحقیق و توسعه عبارتند از:

- کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو (RUD)
- مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم (DPIC)
- مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها (ADR)
- واحد نظارت بر داروخانه های بیمارستانی
 
وظایف کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو (RUD)
- اجرای مصوبات و سیاست های کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو
- استخراج و اعلام شاخص های تجویز دارو در نسخ در منطقه تحت پوشش
- ارسال فرم های ممیزی- باز خورد و ارائه نتایج حاصل به گروه های پزشکی، داروخانه ها، مراکز بهداشتی درمانی، بیمارستان ها و...
- ارائه راهکارها و پیشنهادها برای سیاست گذاری و برنامه ریزی به کمیته کشوری
- تعیین نقاط ضعف موجود در فرآیند تجویز و مصرف دارو در منطقه تحت پوشش مبتنی بر روش های علمی و نتایج حاصل از بررسی های نسخ
- اجرای راهکارها و مداخلات ترویج تجویز و مصرف منطقی دارو با ایجاد همکاری بین واحدهای مختلف مرتبط با موضوع (درون و برون سازمانی)
- برگزاری جلسات کارگروه های کارشناسی و تخصصی در موضوعات مرتبط بر حسب موضوع
- تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی سالانه کمیته و برآورد بودجه مورد نیاز جهت طرح و تصویب در کمیته کشوری
- ارائه گزارش عملکرد به صورت منظم و مستمر به کمیته کشوری
- همکاری با سازمان های بیمه گر برای دریافت اطلاعات نسخ پزشکان (بیمه تأمین اجتماعی و بیمه سلامت)
- ثبت، پردازش و آنالیز اطلاعات دریافتی در سیستم نرم افزار پردازشگر نسخ
- ارسال بازخورد به کلیه پزشکان و صادرکنندگان نسخه به صورت فصلی و سالانه
- برگزاری جلسات کمیته علمی تخصصی تجویز و مصرف منطقی دارو
- بررسی موردی نسخ تجویزی پزشکان توسط اعضای هیأت علمی کمیته تخصصی تجویز و مصرف منطقی دارو
- ارسال بازخورد بررسی نسخ به پزشکان و در صورت لزوم دعوت به جلسه یا ارجاع به نظام پزشکی
- برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی تجویز و مصرف منطقی دارو برای گروه های مختلف پزشکی و دانشجویان پزشکی
- تهیه و توزیع مطالب آموزشی برای گروه های هدف (پزشکان، داروسازان، سایر حرف پزشکی و عموم مردم)
- برگزاری دوره های آموزشی فرهنگ سازی مصرف منطقی دارو برای دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان)
وظایف مرکز اطلاع رسانی داوها و سموم (DPIC)
- پاسخگویی به سئوالات دارویی مردم و گروه های مختلف پزشکی از طریق تلفن ۱۴۹۰ و ۱۹۰
- ارائه توصیه های لازم و اولیه در موارد مسمومیت به بیماران، همراهان و کادر پزشکی برای پیشگیری از عوارض مسمومیت ها
- ثبت اطلاعات تماس گیرندگان با مرکز اطلاع رسانی به منظور استخراج و تحلیل اطلاعات به تفکیک تماس گیرنده، سن و جنس بیمار، ساعت تماس، نوع اطلاعات درخواستی، مرجع پاسخگویی و انواع مسمومیت ها
- تهیه گزارش های فصلی تماس ها با مرکز و همچنین جمع بندی آمار مسمومیت های مراجعه کننده به مراکز درمانی استان و ارسال آنها به ستاد مرکزی اطلاع رسانی داروها و سموم
- فراهم آوردن امکان دسترسی به منابع علمی معتبر و به روز رسانی آنها
- برگزاری هفته پیشگیری از مسمومیت ها در سطح استان به صورت سالانه
- ارائه آموزش به گروه های مختلف پزشکی در قالب سمینار و بازآموزی
- انجام آموزش های مردمی از طریق انتشار پمفلت، کتابچه، پوستر و شرکت در برنامه های رادیویی و تلویزیونی به منظور ایجاد الگوی بهینه مصرف داروها در جامعه و جلوگیری از مصرف بی رویه آن
- ارسال انواع پیام های کوتاه، مرتبط با داروها و مسمومیت ها به گروه های پزشکی
وظایف واحد ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها (ADR)
- همکاری با مرکز ملی ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها برای جمع آوری و ثبت گزارش های عوارض دارویی به وسیله فرم های زرد
- توزیع فرم های زرد به همراه آموزش نحوه تکمیل آن در راستای تقویت سیستم گزارش دهی عوارض ناخواسته دارویی
- تکثیر و ارسال سریع اطلاعیه های ADR صادر شده توسط مرکز ملی ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها به گروه های مختلف پزشکی
- برگزاری جلسات توجیهی برای رابطان ADR بیمارستان های استان
- بازرسی از بیمارستان های استان در خصوص نحوه گزارش عوارض ناخواسته دارویی
- تهیه و توزیع مطالب آموزشی بین گروه های هدف
وظایف واحد نظارت بر داروخانه های بیمارستانی
- انجام بازدیدهای منظم از داروخانه ها و انبارهای بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه اعم از خصوصی و دولتی.
- ارزیابی اعتباربخشی مطابق برنامه کشوری وزارت متبوع در قالب برنامه مدون و تخصیص امتیاز واحد دارویی بیمارستان ها.
- انجام کارشناسی محل داروخانه، انبار دارو و تجهیزات بیمارستان های جدید و یا در موارد جابجایی محل داروخانه و انبار بیمارستان ها.

 

آخرین ویرایش۱۱ تیر ۱۳۹۶