واحد صدور پروانه

تعداد بازدید:۱۴۵۸۷

 

 

 

کارشناس واحد: فرشید سلیمی

مدرک تحصیلی: کارشناس تغذیه کارشناس ارشد شیمی آلی

شرح وظایف: اخذ مدارک صدور پروانه و برگزاری کمیته فنی و صدور پروانه های بهداشتی

 

 

 

 

پروانه های لازم جهت فعالیت واحدهای تولیدی مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی

۱. پروانه بهداشتی بهره برداری

راهنمای صدور پروانه بهره برداری

مدارک لازم جهت صدور پروانه بهره برداری

مدارک لازم جهت تغییرات پروانه بهره برداری

۲. پروانه مسئولیت فنی

راهنمای صدور پروانه مسئولیت فنی

مدارک لازم جهت صدورپروانه مسئولیت فنی

مدارک لازم جهت تمدید یا اصلاح پروانه مسئولیت فنی

۳. پروانه ساخت

الف) راهنمای صدور پروانه ساخت

مدارک لازم جهت صدور پروانه ساخت

مدارک لازم جهت تمدید پروانه ساخت

ب) راهنمای صدور پروانه ساخت ظرفیت خالی

مدارک لازم جهت صدور پروانه ساخت ظرفیت خالی

ج) راهنمای صدور پروانه ساخت جهت صادرات

مدارک لازم جهت صدور پروانه ساخت جهت صادرات

د) راهنمای صدور پروانه ساخت ظرفیت خالی جهت صادرات

مدارک لازم جهت صدور پروانه ساخت ظرفیت خالی جهت صادرات

۴. پروانه بهداشتی نظارت کارگاهی

مدارک لازم جهت صدور پروانه نظارت بهداشتی

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۲ تیر ۱۳۹۹