مدیر امور اداری

تعداد بازدید:۵۴۷۱

اباذر آتشبار

مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

سمت اداری: مدیر امور اداری

تلفن تماس: ۳۳۵۱۴۴۲۲-۰۴۵

آخرین ویرایش۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷