دکتر محسن ارزنلو

مرتبه علمی: استاد

رشته تحصیلی: باکتری شناسی پزشکی

شماره تماس مستقیم: ۳۳۵۱۸۳۰۷-۰۴۵

پست الکترونیکی: m.arzanlou@arums.ac.ir