مسئول امور عمومی

تعداد بازدید:۲۷۹

مسئول امور عمومی

اکبر معصومعلی زاده

مرتبه علمی: کارشناسی ارشد

رشته تخصصی: روان شناسی

پست الکترونیکی: akbar.masomalizadeh@gmail.com

تلفن تماس:

نمابر ۳۳۵۳۴۷۵۲ - پیش شماره ۰۴۵

آخرین ویرایش۲۵ دی ۱۳۹۸