امور خدمات آموزشی

کارشناس مسئول امور خدمات آموزشی

مهناز آذری

مرتبه علمی: کارشناس ارشد

رشته تخصصی: مامایی

پست الکترونیکی:

تلفن تماس: ۳۳۵۳۴۷۵۶- داخلی ۳۴۴

نمابر ۳۳۵۳۴۷۵۲- پیش شماره ۰۴۵

شرح وظائف کارشناسان امور خدمات آموزشی

هماهنگی و پیگیری شهریه دانشجویان ایرانی منتقله از خارج (انتقال و تکمیلی) و دانشجویان دانشگاه های غیر انتفاعی و دانشجویان تبعه خارجی (پذیرفته شده از طریق کنکور سراسری و منتقله از خارج).

مکاتبات در ایجاد هماهنگی با ستاد شاهد و ایثار گر وزارت متبوع و ستاد مرکزی بنیاد شهید، بنیاد جانبازان و رزمندگان در خصوص دانشجویانی که با استفاده از سهمیه پذیرفته شده اند.

ارسال اطلاعات (BH5) به وزارت متبوع جهت دریافت کدمرکزی و ارسال مشخصاتدانشجویان و کدمرکزی آنها به معاونت دانشجویی جهت برنامه وام دانشجویی (BH4).

هماهنگی و مکاتبات لازم با وزارت متبوع در خصوص پذیرش دانشجویان دوره های تکمیلی منتقله از خارج، دانشجویان تبعه خارج و دانشجویان ایرانی منتقله از خارج.

هماهنگی باسازمان سنجش درخصوص دریافت لیست پذیرفته شدگان و مدارک ثبت نامی شامل کارت و کارنامه تغییر رشته و انتقال و دستورالعمل ثبت نام.

هماهنگی باسازمان سنجش درخصوص دریافت لیست پذیرفته شدگان و مدارک ثبت نامی شامل کارت و کارنامه تغییر رشته و انتقال و دستورالعمل ثبت نام.

مکاتبات لازم در خصوص دانشجویان متقاضی انتقال، انتقال بصورت جا به جایی، میهمانی، انتقال توأم با تغییر رشته، از این دانشگاه به سایر دانشگاه های و بالعکس.

تهیه و تنظیم آمار مربوط به تعداد (میهمانی، انتقالی، جابه جایی، انتقال توأم با تغییررشته، تغییر رشته) در هر سال تحصیلی.

اعمال تغییر وضعیت دانشجویان (انتقالی، انصرافی، اخراجی، فارغ التحصیل دستیاران) در برنامه آموزش و BH5.

هماهنگی در مورد ثبت نام از پذیرفته شدگان با امور دانشجویی و دانشکده های تابعه دانشگاه و سایر واحدهای وابسته.

ثبت نام از پذیرفته شدگان رشته های تحصیلی این دانشگاه در آغاز سالتحصیلی.

هماهنگی با دبیر شورای تخصصی و دندانپزشکی وزارت متبوع درمورد پذیرش بهداشتکاران دهان و دندان.

تهیه و تنظیم آمار پذیرفته شدگان (به تفکیک رشته و دوره و جنسیت و ثبت نام شده) در هر سال تحصیلی.

ثبت مشخصات دانشجویان جدیدالورود بر اساس فرم های کد مرکزی (۱-۴۰۱) در برنامه (BH5).

مکاتبات لازم درمورد پذیرفته شدگان در هر سال تحصیلی و دریافت مدارک ثبت نامی آنان.

اعلام وصول پرونده های دانشجویان انتقالی و جا به جایی به این دانشگاه.

ارسال پرونده های دانشجویان انتقالی و جابه جایی به دانشگاههای دیگر.

بررسی پرونده های دانشجویان جدیدالورود در هر سال تحصیلی.

برگزاری کمیته نقل و انتقال دانشگاه قبل شروع هر ترم تحصیلی.

انجام امور مربوط به دانشجویان انصرافی.

انجام امور آموزش بهیاری 

 

آخرین ویرایش۲۵ دی ۱۳۹۸