کمیته ارتقا و ترفیع پایه

دبیر و مسئول دبیرخانه امور هیات علمی

نام و نام خانوادگی سمت تلفن تماس
دکتر اکبر پیرزاده دبیر کمیته ارتقاء ۰۴۵-۳۳۵۲۲۰۸۳
عظیم ملک پور مسئول کمیته ارتقاء مرتبه و کمیته تبدیل وضعیت ۳۳۵۳۴۷۴۲- ۳۱۵۵۲۳۵۵
مسعود محمدی کارشناس کمیته ارتقاء مرتبه و کمیته تبدیل وضعیت  

 

تقویم جلسات کمیته ترفیع پایه

 

نیمسال اول

ماه هفته جلسه / شورا
اردیبهشت دوم جلسه ترفیع پایه
مرداد دوم جلسه ترفیع پایه

 

نیمسال دوم

ماه هفته جلسه / شورا
آبان دوم جلسه ترفیع پایه
اسفند اول جلسه ترفیع پایه

 

 

آخرین ویرایش۲۵ دی ۱۳۹۸