آرشیو اخبار

اطلاعیه راه اندازی سامانه خدمات الکترونیکی اعضای هیات علمی ( تبدیل ضریب K،انجام تعهدات دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد،فرصت مطالعاتی)

اطلاعیه راه اندازی سامانه خدمات الکترونیکی اعضای هیات علمی (درخواست تبدیل ضریب K درمانی به هیأت علمی، درخواست انجام تعهدات دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد، درخواست فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی)

ادامه مطلب