سیستم حمایت از دانشجویان پژوهشگر

دانشجویان علاقه مند به پژوهش می‌توانند با راهنمایی یک استاد محترم راهنما، پروپوزال خود را بنویسند و آن را به مسئول واحد پژوهش کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده مربوطه تحویل دهند. ظرف مدت ۱۰ روز طرح مذکور در حضور داوران آن طرح در جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده توسط مجری طرح ارائه می‌گردد. روند ادامه فرایند تصویب طرح تحقیقاتی دانشجویی در فلوچارت " طرح‌های تحقیقات دانشجویی" قابل مشاهده می‌باشد.

پس از تصویب شورا و اخذ کد اخلاق با دانشجوی مجری عقد قرارداد انجام شده و مجری اصلی ضمن دریافت هزینه اولیه طرح اقدام به شروع آن می‌نماید.

هزینه‌های قابل پرداخت برای طرح‌های دانشجویی بشرح زیر است:

نوع طرح تحقیقاتی

طرح‌های تحقیقاتی غیرآزمایشگاهی

طرح‌های تحقیقاتی آزمایشگاهی

هزینه قابل پرداخت

تا سقف ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه اولیه

تا سقف ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه اولیه

تا سقف ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال پذیرش مقاله از مجلات علمی پژوهشی

تا سقف ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال پذیرش مقاله از مجلات علمی پژوهشی

تا سقف ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پذیرش مقاله از مجلات اسکوپوس فارسی یا انگلیسی زبان

تا سقف ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال پذیرش مقاله از مجلات اسکوپوس فارسی یا انگلیسی زبان

تا سقف ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پذیرش مقاله از مجلات ایندکس شده در Pubmed یا ISI

تا سقف ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پذیرش مقاله از مجلات ایندکس شده در Pubmed یا ISI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لازم به توضیح است فرم عقد قرارداد به نحوی می‌باشد که امکان انتخاب مبلغ قرارداد را به مجریان طرح در طول طرح و حتی پس از اتمام آن فراهم می‌آورد. در این قرارداد مجری طرح بدون اینکه متعهد به ارائه مقاله باشد می‌تواند با ارائه گزارش نهایی به طرح نحقیقاتی خود خاتمه دهد. این گزینه برای مجریان طرح وجود دارد که با ارائه مقاله مطابق با جدول فوق مبلغ بیشتری دریافت نمایند.

 

ضمناً هزینه طرح‌های تحقیقاتی بالاتر از این مبالغ نیز برای تمامی دانشجویان پس از تائید مالی شورای پژوهشی دانشگاه قابل پرداخت خواهد بود.

 

فرم پروپوزال کمیته تحقیقات دانشجویی

فرایند تأمین هزینه شرکت در کنگره

 

آخرین ویرایش۲۱ مهر ۱۳۹۷