اعضای شورای پژوهشی

اعضای شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

1- خانم دکتر الهام صفرزاده ( سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه، عضو هیات علمی)

2- آقای مهدی سرایلو (دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه، دانشجوی رشته بهداشت عمومی)

3- خانم دکتر سمیه متین ( سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی و پیراپزشکی، عضو هیات علمی)

4- خانم دکتر نسیم حاجی قهرمانی( سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده داروسازی، عضو هیات علمی)

5- آقای دکتر محمدعلی صدیق ( سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده دندانپزشکی،عضو هیات علمی)

6- آقای دکتر مهدی وثوقی ( سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده  بهداشت، عضو هیات علمی)

7- آقای دکتر مهدی اجری ( سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده  پرستاری و مامایی اردبیل، عضو هیات علمی)

8- خانم دکتر نسرین مهرنوش ( سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی آموزشکده عالی سلامت مشکین شهر، عضو هیات علمی)

9- خانم مهری سیدجوادی ( سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری مغان، عضو هیات علمی)

10- خانم زهرا مهدی نیا ارشد (عضو شورای پژوهشی)

11- آقای سامان آتشبار (عضو شورای پژوهشی)

12- آقای علیرضا تیموری (عضو شورای پژوهشی)   

 

آخرین ویرایش۰۷ دی ۱۳۹۸