شورای پژوهشی

شورای پژوهشی کمیته تحقیقات که مرجع تصمیم گیری علمی در مورد طرحهای پژوهشی دانشجویی می باشد متشکل از نه نفر است

 • سرپرست
 • دبیر
 • پنج نفر از اعضای هیئت علمی
 • مسئول واحد پژوهش
 • کارشناس پژوهشی

 

وظایف شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی:

 • تدوین سیاستهای پژوهشی مرکز با توجه به خط مشی پژوهشی و بر مبنای اولویت های پژوهشی دانشگاه
 • مطالعه و پیشنهاد راهکارهای ایجاد انگیزه و علاقه در دانشجویان جهت فعال نمودن پژوهش.
 • شورای پژوهش مرکز موظف است طرحهای تحقیقاتی پیشنهادی را حداکثر ظرف مدت یکماه مورد بررسی قرارداده و درباره آن اظهار نظر نماید.
 • فراهم نمودن امکانات و تسهیلات لازم جهت مجریان طرحهای تحقیقاتی در روند اجرایی طرح.
 • تشویق مجریان طرح به ارائه نتایج پژوهشها پایان یافته به موسسات ذیربط.
 • ارزیابی طرحهای پژوهشی پیشنهاد شده بوسیله اعضا از نظر علمی، تخصصی و تطابق آن با اولویتهای تحقیقاتی و ارائه آن به رئیس مرکز.
 • بررسی کارشناسی طرحهای پژوهشی که از سوی گروهها تحقیقاتی دانشکده ها جهت اظهار نظر به مرکز ارجاع می گردد.
 • طرحهای تحقیقاتی تصویب شده در شورای پژوهشی کمیته جهت تصویب نهایی به شورای پژوهشی دانشگاه ارجاع داده می شود.
 • در مورد طرحهای پژوهشی که بودجه کل آنها بیش از سقف تعیین شده برای تصمیم گیری توسط شورای پژوهشی کمیته می باشد، شورای پژوهشی دانشگاه بطور مستقیم مسئول بررسی و اظهار نظر در مورد طرح تحقیقاتی مرجع تصمیم گیری می باشد.
آخرین ویرایش۱۴ تیر ۱۳۹۵