شورای سیاست گذاری

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

دکتر الهام صفرزاده

استادیار ایمنی شناسی پزشکی

گروه میکروبیولوژی و ایمنولوژی، دانشکده پزشکی و پیراپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

ایمیل: safarzadehelham@yahoo.com

شماره تماس: 33513419-045

دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه، آقای مهدی سرایلو دانشجوی رشته بهداشت عمومی

ایمیل: ms33540364@gmail.com

 

کارشناس کمیته تحقیقات: خانم فریده سروی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

ایمیل: f.sarvi@arums.ac.ir

شماره تماس دفتر کمیته: 33513419-045

 

اعضای شورای سیاست گذاری

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه آقای دکتر شهاب بهلولی

مدیر تحقیقات وفناوری دانشگاه آقای دکتر محسن سقا

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه خانم دکتر الهام صفرزاده

خانم دکتر سمیه متین ( سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی و پیراپزشکی عضو هیات علمی)

خانم دکتر نسیم حاجی قهرمانی ( سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده داروسازی عضو هیات علمی)

آقای دکتر محمدعلی صدیق ( سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده دندانپزشکی عضو هیات علمی)

آقای دکتر مهدی وثوقی ( سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده  بهداشت عضو هیات علمی)

آقای دکتر مهدی اجری ( سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده  پرستاری و مامایی اردبیل عضو هیات علمی)

خانم دکتر نسرین مهرنوش ( سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی آموزشکده سلامت مشکین شهر عضو هیات علمی)

خانم مهری سیدجوادی ( سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری مغان عضو هیات علمی)

نماینده دانشکده پزشکی:آقای رضا پناهی زاده

نماینده دانشکده پیراپزشکی: خانم رویا دولتخواه

نماینده دانشکده دندان پزشکی:آقای علی جاهد

نماینده دانشکده: داروسازی: خانم سلوا افشاری

نماینده دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل: آقای رضا نعمتی

نماینده دانشکده بهداشت: آقای مهدی سرایلو

نماینده دانشکده پرستاری مغان: خانم مریم غفارزاده

نماینده موسسه سلامت مشکین شهر: خانم صبا رحمتی

 

آخرین ویرایش۰۷ دی ۱۳۹۸