اساسنامه کمیته

بسمه تعالی

اساسنامه کمیته های تحقیقات دانشجویی
دانشگاه های علوم پزشکی کشور

 

مقدمه
به منظور ارتقای سطح دانش، ایجاد و تقویت روحیه پژوهش، حمایت از فعالیت های جمعی پژوهشی دانشجویان، راهنمایی و توانمندسازی دانشجویان در جهت کارایی و بالندگی علمی پژوهشی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه زیر نظر کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی طبق مفاد این اساسنامه تشکیل می شود.
بخش اول: کلیات و اهداف
ماده ۱. تعریف:
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی که از این پس کمیته نامیده می شود، تحت حمایت و نظارت معاونت پژوهشی دانشگاه و بر اساس قوانین و رسالت های دانشگاه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت می کند.

ماده ۲. اهداف:
۱. ایجاد بستر مناسب برای شکوفایی، رشد و اعتلای علمی و پژوهشی دانشجویان و تربیت پژوهشگران و مدیران آینده کشور
۲. نهادینه ساختن فعالیت های پژوهشی در بین دانشجویان
۳. توانمند سازی دانشجویان در زمینه پژوهش از طریق شیوه های مختلف آموزش نظری و عملی
۴. ترویج و ارتقای مهارت و فرهنگ پژوهش در دانشجویان دانشگاه
۵. ایجاد زمینه مناسب به منظور حمایت های مادی و معنوی دانشگاه از فعالیت های علمی دانشجویان
۶. بهبود رابطه علمی پژوهشی اساتید و دانشجویان

بخش دوم: ارکان و تشکیلات
فصل یک:
ماده ۳. ارکان:
ارکان کمیته شامل سرپرست، دبیر، شورای مرکزی، شورای پژوهشی و مجمع عمومی می باشد.
تبصره: کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه می تواند حسب نیاز و شرایط جهت هر یک از دانشکده های علوم پزشکی خود یک کمیته تحقیقاتی دایر نماید.

فصل دوم
سرپرست
ماده ۴. تعریف:
یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه بوده که با دانشجویان تناسب سنی و فکری داشته، با پژوهش دانشجویی آشنا بوده و وقت کافی به این امر اختصاص دهد.

ماده ۵. انتخاب:
سرپرست با حکم معاون پژوهشی دانشگاه از میان دو نفر که توسط شورای مرکزی پیشنهاد گردیده است برای مدت دو سال منصوب می شود.
تبصره: انتخاب مجدد سرپرست بنابر پیشنهاد مجدد شورای مرکزی بلامانع است.

ماده ۶. وظایف:
۱. صدورحکم انتصاب دبیر بنا به پیشنهاد شورای مرکزی
۲. نظارت بر حسن اجرای امور و هدایت علمی و عملی کمیته و واحد های تابعه
۳. ایجاد ارتباط با اساتید و مسئولین دانشگاه در جهت اهداف کمیته
۴. نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه و کمیته
۵. پیگیری امور مربوط به ارتباط کمیته با نهادهای داخل و خارج دانشگاه
۶. گزارش عملکرد کمیته به معاون پژوهشی دانشگاه
۷. تعامل و همکاری با کمیته های عضو شبکه همکار
۸. انتصاب و صدور حکم مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده
۹. عضویت در شورای پژوهشی دانشگاه


فصل سوم
دبیر
ماده ۷- تعریف:
دبیر با حکم سرپرست از میان دو نفر از اعضای کمیته، که دارای سوابق پژوهشی بوده و توسط شورای مرکزی پیشنهاد می گردد، برای مدت یک سال منصوب شده و زیر نظر سرپرست انجام وظیفه می نماید.
تبصره: انتخاب مجدد دبیر بلامانع است.


ماده ۸- وظایف دبیر:
۱. انجام امور اداری و اجرایی داخلی کمیته
۲. اجرای مصوبات شورای مرکزی
۳. انتصاب مسئولین واحد های کمیته
تبصره: تعداد و نوع واحد های کمیته ها با توجه به شرایط هر دانشگاه از سوی شورای مرکزی تعیین خواهد شد.
۴. هماهنگی بین واحد های کمیته و نظارت بر فعالیت های واحد های فوق
۵. ارائه برنامه یکساله کمیته بر اساس سیاست های شورای مرکزی
۶. ارائه گزارش عملکرد ۶ ماهه فعالیت های کمیته به سرپرست و شورای مرکزی

فصل چهارم:
شورای مرکزی
ماده ۹- تعریف:
شورایی منتخب از اعضای کمیته است که مرجع سیاستگذاری و تصمیم گیری کمیته در چهارچوب سیاست های وزارت متبوع و دانشگاه می باشد.

ماده ۱۰- انتخاب شورای مرکزی:
اعضای شورای مرکزی دانشگاه توسط مجمع عمومی به مدت یک سال انتخاب می شوند که می بایست عضو فعال کمیته تحقیقات دانشجویی بوده و دارای حسن سابقه آموزشی و اخلاقی باشند.
تبصره ۱- تعداد اعضای شورای مرکزی با توجه به تعداد دانشکده ها و دانشجویان هر دانشگاه با نظر سرپرست به نحوی تعیین شود که حداقل یک نفر از هر دانشکده عضو آن و حداکثر تعداد اعضای شورا ۱۵ نفر باشد. دبیران کمیته هر دانشکده عضو شورای مرکزی می باشند.
تبصره ۲- ریاست جلسات شورای مرکزی به عهده سرپرست است و حضور سرپرست در جلسات شورای مرکزی ضروری است.
تبصره ۳- جلسات شورای مرکزی با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می یابد و رای گیری موارد و پیشنهادات مخفیانه است.

ماده ۱۱- وظایف شورای مرکزی:
۱. تصمیم گیری در باره مسائل مربوط به کمیته و نیز موارد پیش بینی نشده در اساسنامه
۲. سیاستگذاری سالیانه کمیته در چهارچوب سیاست های وزارت متبوع و دانشگاه
۳. پیشنهاد انتخاب و تغییر دبیر به سرپرست کمیته
۴. پیشنهاد انتخاب و تغییرسرپرست به معاونت پژوهشی
۵. تعیین و نوع واحد های زیرمجموعه کمیته بر اساس شرایط دانشگاه
۶. برگزاری جلسات سالیانه مجمع عمومی و در صورت ضرورت به پیشنهاد شورای مرکزی در هر موقع
فصل پنجم:
شورای پژوهشی
ماده ۱۲- تعریف:
شورای پژوهشی کمیته، شورایی است تحت نظارت شورای پژوهشی دانشگاه که در محدوده اختیارات تفویض شده از طرف شورای پژوهشی دانشگاه، امور مربوط به بررسی، تصویب و پایش طرح های تحقیقات دانشجویی را به عهده دارد.
تبصره: شورا بر حسب ضرورت و نیاز با هماهنگی لازم می بایست از خدمات کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه برای بررسی اخلاقی برخی از طرح ها، بهره مند شود.

ماده ۱۳- ترکیب شورای پژوهشی:
شامل سرپرست، دبیر، سه نفر از دانشجویان به انتخاب شورای مرکزی، چهار نفر از اعضای هیئت علمی به پیشنهاد سرپرست و انتخاب معاون پژوهشی که ترجیحاً از مسئولین کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشکده ها باشد.
تبصره ۱ - احکام اعضای شورا توسط معاون پژوهشی دانشگاه صادر می شود.
تبصره ۲- جلسات شورا با نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می یابد.
تبصره ۳- ریاست شورا به عهده سرپرست کمیته دانشگاه و دبیری آن به عهده دبیر کمیته است.

فصل ششم:
مجمع عمومی
ماده ۱۴- تعریف:
مجمع عمومی متشکل از تمام دانشجویان دانشگاه که حداقل سه ماه از عضویت آنها در کمیته تحقیقات دانشجویی گذشته باشد.
تبصره ۱: کمیته ی سه نفره متشکل از سرپرست، نماینده معاون پژوهشی و نماینده شورای مرکزی مسئولیت برگزاری مجمع عمومی را برای انتخابات شورای مرکزی جدید به عهده دارند.
تبصره ۲: جلسات مجمع عمومی به صورت سالیانه و به ریاست سرپرست تشکیل می گردد.

ماده ۱۵- وظایف مجمع عمومی:
۱. انتخاب شورای مرکزی
۲. استماع گزارش عملکرد یک سال گذشته که توسط دبیر ارائه می گردد.

فصل هفتم:
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده
ماده ۱۶: کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده به عنوان یکی از واحدهای تابعه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه بوده و تحت نظارت و حمایت آن فعالیت می نماید و دارای یک مسئول، دبیر و هسته مرکزی می باشد.
تبصره ۱: دانشکده یک مجموعه آموزشی زیر نظر دانشگاه می باشد.
تبصره ۲: کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بر حسب رشته های تحصیلی و شرایط می تواند دارای انجمن های پژوهشی باشد.
ماده ۱۷: مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده با حکم سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه از میان دو نفر از اعضای هیئت علمی دانشکده که توسط هسته مرکزی پیشنهاد شده، انتصاب میگردد. وظایف مسئول، مشابه بندهای یک تا شش ماده ۶ بوده که محدوده فعالیت آن دانشکده مربوطه خواهد بود.
ماده ۱۸: دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده با حکم مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده از میان دو نفر از اعضای کمیته دانشکده که توسط هسته مرکزی پیشنهاد شده، انتخاب میگردد. وظایف دبیر، مشابه بندهای یک تا پنج ماده ۸ بوده که حیطه فعالیت آن محدود به دانشکده مربوطه بوده و بند ۶ ماده مذکور به صورت ارائه گزارش عملکرد ۶ ماهه فعالیت های کمیته به مسئول و هسته مرکزی خواهد بود.
ماده ۱۹: هسته مرکزی توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند و وظایف هسته مرکزی، مشابه بندهای یک تا پنج ماده ۱۱ بوده که حیطه فعالیت آن محدود به دانشکده مربوطه خواهد بود.

بخش سوم: پشتیبان
ماده ۲۰: حمایت و پشتیبانی کمیته و جلب حمایت های سایر نهادها و سازمان های داخل و خارج دانشگاه به عهده معاونت پژوهشی دانشگاه است.

این اساسنامه در ۳ بخش و ۷ فصل و ۲۰ ماده و ۱۵ تبصره در تاریخ ۱۷/‏۰۴/‏۸۹‬ مورد تصویب شورای سیاستگذاری تحقیقات دانشجویی کشور قرار گرفت.

آخرین ویرایش۱۶ مرداد ۱۳۹۷