درج صحیح وابستگی دانشگاهی (Affiliation) در مقالات استخراج شده از طرح های تحقیقاتی

قابل توجه دانشجویان محترم پژوهشگر

لازم است وابستگی دانشگاهی ( Affiliation ) دانشجویان مجری طرح در مقالاتی که از طرح‌های تحقیقاتی مصوب کمیته تحقیقات دانشجویی استخراج می‌شوند به شکل صحیح لحاظ گردد:

 

در مقالات چاپ شده در مجلات فارسی زبان:

کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده....، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل- ایران

 

در مقالات چاپ شده در مجلات انگلیسی زبان:

Students Research Committee, Faculty of …, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran

 

 

آخرین ویرایش۱۵ مرداد ۱۳۹۷