نحوه امتیازدهی به فعالیتهای تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر

بسمه تعالی

 

دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیتهای تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر موضوع بند «ک» ماده ۲ آیین‌نامه «تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان»

مقدمه:

با استعانت از خداوند متعال و در راستای اجرای بند «ک» آیین نامه «تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان» و به منظور عملکرد یکسان در کلیه دانشگاهها / دانشکده های علوم پزشکی و موسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی وابسته به دستگاههای اجرایی (شاهد، بقیه ا...(عج)، ارتش و علوم بهزیستی و توانبخشی) این دستورالعمل تدوین شده است.

شایسته است معاونت پژوهشی کلیه دانشگاه های یادشده بر اساس شاخص‌های ذیل، امتیاز فرد را محاسبه و در صورت احراز شرایط (اکتساب امتیاز حدنصاب)، مراتب را به کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی مستقر در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام نمایند.

 

ماده ۱- انتشار مقاله:

تعریف- منظور از انتشار مقاله، چاپ مقاله توسط دانشجو (نام دانشجو جزو نویسندگان مقاله باشد) در طول دوره تحصیل و در مجلات علمی پژوهشی داخلی مصوب کمیسیون نشریات علوم پزشکی یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا مجلات معتبر خارجی به شرح ذیل می باشد:

- دانشجویان مقطع کارشناسی حداقل یک مقاله Original مرتبط با رشته تحصیلی

- دانشجویان مقطع دکترای حرفه‌ای، کارشناسی ارشد و MPH حداقل ۲ مقاله Original مرتبط با رشته تحصیلی که حداقل یکی از آنها در مجلات نمایه شده و نمایه نامه‌های ISI-Web of Science یا Medline / Pubmed منتشر شده باشد .

- دانشجویان مقطع PhD غیربالینی، حداقل ۳ مقاله Original مرتبط با رشته تحصیلی که در مجلات نمایه شده در نمایه نامه‌های ISI-Web of Science یا Medline / Pubmed انتشار یافته باشد .

تبصره ۱: لازم است دانشجویان مقاطع دکترای حرفه ای به بالا حداقل در یک مقاله نویسنده اول باشند.

تبصره۲: از آنجا که چاپ مقاله به عنوان شاخص اصلی در بررسی پرونده دانشجویان پژوهشگر درنظر گرفته شده است در صورت عدم ارائه مقاله به شرح فوق بررسی پرونده میسر نمی باشد.

نحوه امتیازدهی:

- مقالات منتشر شده در مجلات ایندکس شده در نمایه نامه های Medline / Pubmed یا

ISI-Web of Science به ازای هر مقاله (۲۵) امتیاز و چنانچه مجله دارای Impact factor باشد امتیاز مقاله با ۲ برابر Impact factor سال انتشار مقاله جمع می شود .

- مقالات منتشر شده در نمایه نامه‌های Scopus, Chemical Abstract, Embase ، Biological Abstracts به ازای هر مقاله (۱۵) امتیاز.

 

 

- سایر مقالات منتشر شده (۱۰) امتیاز.

تبصره ۳: نحوه امتیاز دهی به ترتیب نویسندگان مقاله طبق جدول آیین نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی می باشد.

تبصره ۴: تنها یک مقاله دارای پذیرش چاپ از دفتر مجله) طی نامه رسمی و غیر الکترونیک (یاتحت چاپ ( Article In Press ) قابلیت تخصیص امتیاز دارد.

تبصره ۵: در صورتی که مقاله حاصل از پایان نامه باشد امتیاز حاصل از آن در ۲/۱ ضرب می شود.

 

ماده ۲- پایان نامه

تعریف- منظور از پایان‌نامه، رساله تحقیقاتی دفاع شده دانشجو در آخرین مقطع تحصیلی می باشد.

نحوه امتیازدهی:

- بادر نظر گرفتن نوع مطالعه و طراحی تحقیق، به شرح ذیل امتیاز تعلق می گیرد:

- مطالعات توصیفی: تا (۳) امتیاز

- مطالعات پایه شامل In-vitro و In-vivo : تا (۶) امتیاز

- مطالعات تحلیلی شامل کوهورت و موردی- شاهدی: تا (۶) امتیاز

- کارآزمایی بالینی: تا (۱۰) امتیاز

تبصره: حداکثر امتیاز قابل تخصیص از این ماده، تا (۱۰) امتیاز میباشد.

 

ماده ۳- ارائه خلاصه مقالات درکنگره‌ها و سمینارها

تعریف- منظور ازکنگره یا سمینار مجمعی است که جهت ارائه نتایج تحقیقاتی برگزار شده و دارای فراخوان و کتابچه خلاصه مقالات است. نام دانشجو می‌بایست جزو نویسندگان خلاصه مقاله باشد.

نحوه امتیازدهی:

- به ازای هر مورد سخنرانی در همایش های داخلی (۱) و یا ارائه پوستر در همایش های داخلی (۵/.)و خارجی (۱) امتیاز

- به ازای هر مورد سخنرانی در همایش های خارجی: (۳) امتیاز

- به ازای هر مورد خلاصه مقاله ایندکس شده در ISI به صورت Abstract Meeting : (۲) امتیاز

- به ازای هر مورد Proceeding نمایه شده در ISI : (۳) امتیاز

تبصره ۱: هر خلاصه مقاله تنها از یکی از موارد فوق می تواند امتیاز کسب نماید.

تبصره ۲: در صورت کسب عنوان مقاله برتر در کنگره به ازای هر مقاله در همایش داخلی، (۲) امتیاز و در همایش خارجی (۳) امتیاز، اضافه بر امتیازات فوق تعلق می گیرد.

تبصره ۳: حداکثر (۵۰%) از خلاصه مقالات می تواند مربوط به کنگره های دانشجویی باشد.

 

 

تبصره ۴: حداکثر امتیاز قابل تخصیص از این ماده، (۱۵) امتیاز میباشد.

 

ماده ۴- انتشارکتاب:

تعریف - منظور از انتشار کتاب، تالیف کتابی است که نام دانشجو جزو نویسندگان آن بوده و به تایید معاونت پژوهشی یا آموزشی دانشگاه رسیده باشد.

نحوه امتیاز دهی:

- امتیاز انتشار کتاب توسط شورای انتشارات دانشگاه تعیین و محاسبه خواهد شد.

تبصره - حداکثر امتیاز قابل اختصاص از این ماده (۱۵) امتیاز است.

 

ماده ۵- مجری یا همکاری در اجرای طرح های تحقیقاتی:

تعریف - منظور از همکاری در اجرای طرحهای تحقیقاتی، قرار داشتن نام دانشجو در جدول همکاران اصلی یا مجری طرح (در پروپوزال) مصوب شورای پژوهشی دانشگاه (یا سایر مراجع دارای تفویض اختیار جهت تصویب طرح) بوده و می بایست تأییدیه پایان طرح را داشته باشد.

طرح چند مرکزی داخلی: طرحی است که با همکاری چند دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی داخل کشور انجام شده باشد.

طرح چند مرکزی خارجی: طرحی است که با همکاری علمی مراکز و دانشکاههای خارج از کشور انجام شده باشد.

نحوه امتیازدهی:

- به ازای هر مورد طرح تحقیقاتی به عنوان همکار: (۳) امتیاز

- به ازای هر مورد طرح تحقیقاتی به عنوان مجری (۵) امتیاز

- در صورتی که طرح چند مرکزی داخلی باشد امتیاز پایه در ضریب (۲/۱) ضرب می شود.

- در صورتی که طرح چند مرکزی خارجی باشد امتیاز پایه در ضریب (۵/۱) ضرب می شود.

- چنانچه طرح مصوب کمیته تحقیقات دانشجویی باشد امتیاز پایه در ضریب (۲/۱) ضرب می‌شود.

تبصره: حداکثر امتیاز قابل تخصیص از این ماده (۱۵) امتیاز می‌باشد.

 

ماده ۶- فعالیت در کمیته تحقیقات دانشجویی

تعریف- فعالان در کمیته تحقیقات دانشجویی، شامل دانشجویانی هستند که علاوه بر عضویت در کمیته در یکی از محورهای زیر بر اساس مستندات موجود و طبق گواهی کتبی سرپرست کمیته فعالیت نموده باشند:

- عضویت در شورای مرکزی کمیته

- دبیری کمیته

- همکاری در برگزاری همایش‌ها، کنگره ها و ژورنال کلاب ها

 

 

- تدریس در کارگاه‌های آموزشی

نحوه امتیازدهی:

- دبیر به ازای هر سال فعالیت از (۶-۲) امتیاز با نظر سرپرست کمیته و بر اساس تیپ دانشگاهی و تعداد اعضای فعال کمیته

- عضویت در شورای مرکزی، همکاری اجرایی در برگزاری همایش ها و کنگره ها به ازای هر (۵۰) ساعت (۱) امتیاز

- عضویت در شورای پژوهشی و همکاری علمی در برگزاری ژورنال کلابهای دانشجویی، همایش‌ها و کنگره ها به ازای هر (۲۵) ساعت (۱) امتیاز

- تدریس در کارگاه‌های برگزار شده توسط کمیته تحقیقات دانشجویی (با ارائه برنامه کارگاه و گواهی کتبی کمیته)، به ازای هر (۱۰) ساعت تدریس در کارگاه (۱) امتیاز

تبصره ۱- همکاری علمی در کنگره ها و همایش ها شامل ارائه خلاصه مقالات نمی‌باشد.

تبصره ۲- حداکثر امتیازی که از این ماده قابل کسب است، (۲۵) امتیاز است.

تبصره ۳- تمامی موارد فوق می بایست به تأیید معاون پژوهشی دانشگاه برسد.

 

ماده ۷- نوآوری، اختراع، اکتشاف، ثبت ژن

تعریف- منظور مواردی است که دارای گواهی نامه ثبت اختراع از اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی بوده و یا در مراجع معتبر خارج از کشور ثبت شده باشد و همچنین به تأ یید کمیته ابداعات و اختراعات دانشگاه رسیده و توسط آن کمیته بر اساس قانون ارتقاء اعضای هیأت علمی، امتیاز دهی شده باشد.

نحوه امتیاز دهی:

حداکثر تا (۲۰) امتیاز از این ماده قابل اکتساب است.

 

ماده ۸- حد نصاب امتیازات

حداقل امتیاز لازم کسب شده از مواد ۷گانه فوق، جهت معرفی به عنوان دانشجوی پژوهشگر، در مقطع لیسانس (۵۵) امتیاز (بدون درنظر گرفتن امتیاز حاصل از پایان نامه)، در مقطع دکترای حرفه ای و کارشناسی ارشد (۹۵) امتیاز و در مقطع PhD غیر بالینی، ۱۱۵ امتیاز می باشد.

تبصره – دانشجویان دانشگاه‌های تیپ ۲ و دانشگاه های ارتش و شاهد با احراز ۹۰% و تیپ ۳ با احراز ۸۰% از امتیاز حدنصاب مقطع تحصیلی مربوطه، با رعایت حداقل های ذکر شده در موارد مختلف، به عنوان دانشجوی پژوهشگر درنظر گرفته می‌شوند.

 

این دستورالعمل در ۸ ماده و ۱۵ تبصره در تاریخ ۱۹/‏۰۳/‏۱۳۸۸‬ در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب گردید

آخرین ویرایش۱۳ تیر ۱۳۹۸