برگزاری کارگاه " (NGS (Sequencing Generation Next "

۱۸ آبان ۱۳۹۸ | ۱۳:۴۱ کد : ۸۸۸۶ اخبار
تعداد بازدید:۱۷۰

نام کارگاه :" (NGS (Sequencing Generation Next "

زمان برگزاری: سه شنبه تاریـخ 98/08/21 از سـاعت 10 الی 13 

 مکان برگزاری: سـایت کامپیوتر معاونت تحقیقات واقع در جنب کتابخـانه مرکزی دانشـگاه

مدرس: خانم عفت سید هاشمی
سوپروایزر آزمایشگاه ژنتیک پزشکی ( کارشناس ارشد ژنتیک مولکولی )

گروه هدف : تمامی دانشجویان

نحوه ثبت نام و شرکت در کارگاه: گروه هدف می توانند از طریق پرکردن فرم ثبت نام در کارگاه‌ها ثبت نام نمایند.