مرکز اسناد و اطلاعات راهبردی سلامت استان

تعداد بازدید:۵۱۰

معرفی واحد: جریان برنامه ریزی سلامت استان زنجیره ای از فعالیت ها و فرایندها را برمی انگیزد که سمت و سوی همه آنها ایجاد نیاز مبرم به شواهد معتبر برای برنامه ریزی موثق و مستثنی بر شواهد است.

در جریان استقرار نظام نامه مدیریت سلامت همه جانبه، برنامه ریزی جامع سلامت استان زنجیره ای از فعالیتها و فرایندها را برمی انگیزد که سمت و سوی همه آنها ایجاد نیاز مبرم به شواهد معتبر برای برنامه ریزی موثق و اثربخش است. تدارک مستندات و شواهد موردنیاز در برنامه ریزیهای آینده از وظایف ذاتی دبیرخانه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی است. بنابراین تشکیل و راه اندازی واحد اسناد و شواهد راهبردی سلامت استان ضرورت می یابد. هدف این واحد، ایجاد پایگاهی برای گردآوری، سازماندهی و نگهداری اسناد راهبردی سلامت استان و فراهم آوردن امکان دسترسی سهل و سریع محققان، مدیران، کارشناسان، دانشجویان، اعضای کانون های سلامت محله، خانه مشارکت مردم در سلامت، مجامع سلامت، اندیشگاه سلامت، پیام گزاران، اعضاء دبیرخانه سلامت دستگاه های اجرائی و مراکز تحقیقات مولفه های اجتماعی سلامت، نمایندگان شوراها و مجلس شورای اسلامی استانی، معاونت های دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و... به اطلاعات است. فایل راهنمای ارائه شده در این بخش با عنوان «راهنمای یکپارچه سازی مستندات واحد اسناد و اطلاعات راهبردی استان» (ارائه شده از سوی وزارت متبوع)، شما را در جریان جزئیات عملکرد این واحد قرار خواهد داد.

*** مصوبات کارگروه سلامت و امنیت غذائی استان- خرداد ۹۷

*** مصوبات کارگروه سلامت و امنیت غذائی استان- مهر ۹۷

*** مصوبات کارگروه سلامت و امنیت غذائی استان- آبان ۹۷

*** مصوبات کارگروه سلامت و امنیت غذائی استان- بهمن ۹۷

آخرین ویرایش۲۹ فروردین ۱۳۹۸