وظایف وشیوه تصمیم گیری

تعداد بازدید:۸۲۳

وظایف

۱. جمع آوری، ادغام و ذخیره داده ها و اطلاعات ثانویه مندرج در پیوست یک و دو آیین نامه

۲. تعیین و تصویب برنامه عملیاتی سالانه کمیته دیده بانی سلامت به همراه بودجه مورد نیاز

۳. تدوین و تنظیم گزارش سالانه دیده بانی سلامت و ارائه آن به مراجع تصمیم گیری

۴. نظارت بر صحت و دقت و اعتبار داده های جمع آوری شده در زیر سیستم ها

۵. برون سپاری و تایید گزارش های ضروری و اولویت دار در دیده بانی سلامت استان

۶. تعیین پیمایش دوره ای استان و برون سپاری و نظارت بر اجرای آنها

۷. اجرای برنامه ها و عملیاتی کردن ابلاغ های ملی در زمینه دیده بانی

تبصره (۱): کلیه گزارش های دیده بانی طبق تعریف می بایست علاوه بر داده ها و اطلاعات سطح بندی شده (بر اساس گروه های جمعیت و دهک های اقتصادی مناطق جغرافیایی.......) می بایست شامل تحلیل داده ها و روند علت شناسی و ارائه پیشنهادات باشد.

تبصره (۲): از نیروهای انسانی اندیشگاه سلامت برای تدوین گزارش ها می توان استفاده کرد.

شیوه تصمیم گیری

۱ تصمیمات مربوط به مسائل کمیته دیده بانی توسط رئیس و دبیر شورا در جلساتی که با نصف بیشتر اعضاء تشکیل می گردد، گرفته می شود.

۲ سفارش پروژه های دیده بانی به کلیه افراد، محققان وهیات علمی (حقیقی و حقوقی) در مراکز دولتی و خصوصی و غیر دولتی انجام خواهد شد و لازم است کمیته دیده بانی، نظام برون سپاری مربوطه را تصویب نماید.

۳ کمیته موظف است در اولین سال فعالیت، دوره های آموزشی مرتبط به دیده بانی سلامت را برگزار نماید.

آخرین ویرایش۲۹ شهریور ۱۳۹۶