زیر گروه ها

کارگروه تعذیه و امنیت غذائی

کارگروه ایدز و اعتیاد

کارگروه زندگی ایمن

کارگروه بهداشت و درمان

آخرین ویرایش۲۹ شهریور ۱۳۹۶