وظایف دبیرخانه شورای سیاست گذاری سلامت استان

تعداد بازدید:۱۰۹۰

وظایف دبیرخانه شورای سیاست گذاری سلامت استان:
دبیرخانه سیاست گذاری سلامت استان پنج وظیفه زیر را بر عهده دارد:
الف - مدیریت و هماهنگ ساختن کارهای زیر:
رصد وضعیت نظام سلامت استان، شناسایی و اولویت بندی مسائل کلیدی سلامت استان
تحلیل و تدوین سند سیاست بخشی برای مسائل کلیدی نظام سلامت استان
پایش و ارزشیابی اجرای سیاست های مصوب استانی و ملی
تحلیل تاثیر سیاست های دیگر بخش ها بر سلامت و پیشنهاد مداخله های موثر
تدوین سیاست های هماهنگ بین بخشی
تدوین بسته ی اصلاحات نظام سلامت در سطح استان و شهرستان
ب - آموزش و مشاوره
مشاوره دادن به تدوین کنندگان و مجریان سیاست های مصوب
تدوین برنامه های توانمندسازی نیروها برای تدوین سند سیاست یا اجرای سیاست ها
همکاری در اجرای برنامه های آموزش و توانمندسازی
ج – پژوهش
تدوین نیازها و اولویت های پژوهشی که سیاست گذاری سلامت به آنها نیاز دارد
مدیریت و برون سپاری یا اجرای پژوهش های مورد نیاز سیاست گذاری نظام سلامت استان
د - ارتباط
حمایت طلبی و جلب مشارکت ذینفعان برای تصویب سیاست ها
ارتباط نظام مند با دبیرخانه و شورای مشارکت مردمی در تنظیم اسناد سیاستی و برنامه های استانی
اطلاع رسانی به مخاطبان
معرفی دستاوردهای سیاست گذاری استانی به محافل ملی، منطقه ای و جهانی
سفارش اطلاعات مورد نیاز «دبیرخانه» به مراکز مرتبط
ه - مستند سازی
ثبت و نگهداری اطلاعات فرایند سیاست گذاری نظام سلامت استان
انتشار عمومی محصولات فرایند سیاست گذاری

آخرین ویرایش۲۸ مرداد ۱۳۹۷