ابعاد هماهنگی بین بخشی و وظایف

تعداد بازدید:۱۳۳۷

ابعاد هماهنگی بین بخشی

هماهنگی بین بخشی فرایند اتحاد نیروها، دانش وابزارهای لازم برای درک وحل مشکلات ومسایل پیچیده است که راه حل های آن خارج از ظرفیت، توان ومسئولیت یک بخش منفرد می باشد. هماهنگی بین بخشی دارای ابعاد زیر می باشد.

۱- بعد افقی که بخش های مختلف را در یک سطح معین با هم مرتبط می سازد.

۲- بعد عمودی که سطوح مختلف درون یک بخش را به هم مرتبط می سازد.

در تعیین حیطه های مشترک خدمات آموزش سلامت با سایر بخش ها مراحل زیر را باید انجام دهید:

الف - شناسایی شرکا وهمکاران

شناسایی همکاران وشرکای بطورصحیح مرحله ای حیاتی است زیرا مشخص کننده مشروعیت ودرست بودن حرکت وتوانایی در توسعه دیدگاه های جدید، نظرها ورویکردهایی است که توافق راشکل می بخشد.

در خصوص شناسایی شرکا مراحل زیر را انجام دهید:

- به دیدگاه ها، عقاید، رویکردها وتوقات مختلف توجه کنید.

- نقطه نظرات نیازها وتمایلات تمام گروه های مرتبط وعلاقه مند را مورد توجه قرار دهید

- مناسب ترین شرکا را انتخاب کنید. (مراکز دولتی در سطح منطقه ای ومحلی، اتحادیه های صنفی، کمیسیون بانوان، سازمان ملی جوانان، رسانه های گروهی، سازمان های غیر دولتی، بخش های خصوصی، انجمن های حرفه ای و...........)

ب- اصول فنی تسهیل همکاری بین بخشی در سطوح مختلف

در تسهیل همکاری وهماهنگی بین بخشی جهت تامین خدمات آموزش سلامت وهمکاری بین افراد وکارکنان سطوح مختلف مراحل زیر را انجام دهید:

- محیط سیاست گذاری حامی اقدام بین بخشی را برقرار سازید

- ارزش ها ومنافع مشترک برای شرکا که موجب هماهنگی بین بخشی خواهد شد را مورد توجه قرار دهید.

- شفافیت جوابگویی ومسئولیت پذیری، منافع انسانی دوطرفه، مسایل اخلاقی وتعهد در بالاترین حد استاندارد حرفه ای واقدامات عملی را در نظر بگیرد.

- مشارکت تمام شرکاء را مدنظر قرار دهید. (سهم مشارکت هرشریک را تعیین کنید هرشریک باید این سهم را درک نموده و برای آن ارزش قایل شده واز آن نفع ببرد، سهم مشارکت هرشریک را براساس علایق اصلیومیزان مسئولیت پذیری آنها تعیین کنید)

- تمام اطلاعات مرتبط را به طور کامل وباز ودر صورت نیاز منابع مالی وآموزشی فناوری ومدیریتی را به اشتراک گذارید.

- به ارزش های مشترک، مسئولیت ها وطرح های عملیاتی مشترک توجه کنید.

- مسوولیت های کلیدی هریک از شرکا را تعیین نمایید.

- تیم طرحهای بین بخشی را تشکیل دهید.

- نیازها راارزیابی کنید.

- افراد کلیدی ومهم در هر بخش را شناسایی نموده ودرگیر نمایید.

- ارزش ها ورسالت مشترک هر بخش یا شریک خود را مشخص سازید.

- اهداف اختصاصی را تدوین نمایید.

- برنامه های عملیاتی را طراحی کنید.

- عملیات بودجه ای را مشخص سازید

- نتایج را ارزشیابی کنید.

- مستند سازی اقدامات انجام یافته

آخرین ویرایش۲۸ شهریور ۱۳۹۶