معرفی همکاری بین بخشی

تعداد بازدید:۱۱۶۷

همکاری وهماهنگی بین بخشی

برای اینکه در قرن بیست ویکم ارتباطات برای بهبود سلامت فردی واجتماعی موثر واقع شود افراد مرتبط شامل متخصصان بهداشتی، سایر بخش توسعه، محققان مراکز عمومی وعامه مردم باید در مجموعه ای از فعالیت ها با یکدیگر همکاری نمایند.

تعریف همکاری بین بخشی

همکاری بین بخشی عبارت رابطه شناخته شده ای بین قسمت های متفاوت بخش های مختلف اجتماع است که به منظور فعالیت برروی موضوع معین جهت نیل به نتیجه یا نتایج بهداشتی میان مدت ایجاد شده است بطوریکه نتیجه یا نتایج بهداشتی میان مدت حاصل از این طریق موثرتر، کارآمدتر یا پایدارتر از آن است که می تواند از عملکرد بخش سلامت به تنهایی حاصل شود.

عملکردبین بخشی درزمینه سلامت هسته مرکزی نیل به برابری درسلامت می باشد به خصوص موقعی که بهبود امور به تصمیم گیری ها وعملکرد های بخش های دیگر وابسته باشد. هماهنگی بین بخشی حاکی از همکاری بین بخش های مختلف جامعه نظیر بخش دولتی، بخش خصوصی و NGOS می باشد .

بسیاری از مسایل مربوط به سلامت مستلزم مشارکت قسمت های مختلف دولتی ویا ((بخش ها))است قسمت های دولتی وسازمان های غیر دولتی مرتبط با سلامت جامعه همگی می توانند به صورت های مختلف بر سلامت تاثیر گذارند هماهنگی بین بخشی عامل اساسی مفهوم مراقبت بهداشتی اولیه وارتقای سلامت است.

آخرین ویرایش۲۸ شهریور ۱۳۹۶