معرفی بخش مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت

تعداد بازدید:۱۰۲۶

معرفی و شرح وظایف مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت

۱ - توانمند سازی و ارتقای مهارت SDH در اعضای هیئت علمی دانشگاه و کارشناسان حوزه سلامت
۲-
تدوین اولویت های مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت در سطح استان
۳-
حمایت از حوزه های مختلف سلامت (درون سازمانی) به منظور طراحی و اجرای حداقل یک برنامه در حیطه مولفه های اجتماعی با رویکرد اجتماع محور
۴-
پیاده سازی رویکرد توانمند سازی اجتماع محور با همکاری سایر دستگاهها و نهادها (بین بخشی) با هدف ایجاد نظام پایدار اجرای برنامه های مرتبط با مولفه های اجتماعی
۵-
همکاری در ایجاد سامانه نرم افزاری برای مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت استان
۶-
حمایت از مرکز تحقیقاتی مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت استان
۷-
توانمند سازی مرکز تحقیقاتی با رویکرد ابتکارات اجتماع محور و همکاری بین بخشی
۸-
همکاری در تدوین اولویت ها و برنامه های مرکز تحقیقاتی مبتنی بر آمایش سرزمین و اهداف توسعه پایدار
۹-
فرهنگ سازی و حساس سازی حوزه های مختلف دانشگاه و سایر دستگاه ها در زمینه SDH
10-اجرای بسته های آموزشی مورد نیاز اهداف SDH
11-اجرای پروتکل جمع آوری داده های مرتبط با شاخص ها با مشارکت درون و بین بخشی
۱۲-
انجام پایش و ارزشیابی شاخص های عدالت در سلامت
۱۳-
شناسایی، ارزیابی و معرفی سازمان ها، نهادها و یا شرکت های خصوصی و دولتی موفق در پاسخگویی و تعهد به سلامت
۱۴-
مستند سازی و انتشارات
۱۵-
حمایت طلبی به منظور پیگیری پیگیری اهداف توسعه پایدار
۱۶-
حمایت طلبی به منظور پیاده سازی پیوست سلامت درانواع طرح های توسعه
۱۷-
همکاری در ایجاد بانک اطلاعات و نظام دیده بانی با هدف کمک به برنامه ریزی و حساس سازی سیاست گذاران
۱۸-
تبیین وضعیت موجود آسیب های اجتماعی حوزه سلامت در سطح استان
۱۹-
ایجاد کارگروه آسیب های اجتماعی سلامت در سطح استان
۲۰-
توانمند سازی و ارتقای مهارت اعضای هیئت علمی دانشگاه و کارشناسان حوزه سلامت در حوزه آسیب های اجتماعی
۲۱-
سازماندهی نشست های دوره ای منظم با کارگروه های آسیب های اجتماعی در سطح استان و پیگیری مصوبات مربوطه
۲۲-
گزارش عملکرد فصلی به ستاد وزارت

آخرین ویرایش۲۷ شهریور ۱۳۹۶